تاریخ آخرین ویرایش: ۲۲ / ۰۳ /۱۴۰۳

معرفی خدمات

ردیفعنوان خدمتعنوان زیر خدمتشناسه زیرخدمتدسترسی به خدمتجزئیات خدمت
۱ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های برق منطقه ای (۱۳۰۳۲۱۱۷۰۰۰)تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۷۱۰۰  
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۷۱۰۱  
صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۷۱۰۲  
صدور قبض میان دوره مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۷۱۰۳  
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۷۱۰۴  
ارائه سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۷۱۰۵  
۲ارائه خدمات پس از برقراری انشعاب شرکت های برق منطقه ای (۱۳۰۳۲۱۱۸۰۰۰)افزایش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۰  
کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۱  
کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۲  
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۳  
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۴  
آزمایش کنتور مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۵  
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۶   
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۷  
تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۸  
ادغام انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۹  
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۸۱۱۰  
۳ارائه خدمات مرتبط با برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای (۱۳۰۳۲۱۱۹۰۰۰)برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۱۹۱۰۱  
۴رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق (۱۳۰۳۲۱۲۰۰۰۰)رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق۱۳۰۳۲۱۲۰۰۰۰  
۵ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای (۱۳۰۳۲۱۲۲۰۰۰)ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای۱۳۰۳۲۱۲۲۰۰۰