تاریخ آخرین ویرایش: ۰۴ / ۰۲ /۱۴۰۰

معاونت طرح و توسعه

هدایت و نظارت بر
 بررسی جامع پروژه های ساخته شده و یا در حال احداث و اصلاح و بهینه سازی آنها از دیدگاه اقتصادی، فنی و بهره وری
 اقدامات مربوط به تأمین بودجه و اعتبار طرحها و پروژه های مجریان به منظور تسریع و بهبود روند اجرای طرحها و پروژه ها
 بررسی و امکان سنجی اجرای طرحهای ارسالی از سوی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات از دیدگاه اقتصادی، فنی و بهره وری و اظهار نظر در مورد رد یا تایید آنها
 تایید قابلیتهای فنی و بهره برداری، طراحی تجهیزات، برنامه بودجه ای طرحها و پروژه های خطوط و پستهای انتقال، فوق توزیع و واحد دیسپاچینگ و مخابرات
 نظارت بر روند اجرای طرحها و پروژه های خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع و دیسپاچینگ و مخابرات و فیبرنوری و سایر پروژه های معاونت
 تایید فنی طرح های اتمام یافته مربوط به پستها، خطوط، ساختمان و … بر اساس استانداردهای فنی و ایمنی قابل قبول شرکت
 بررسی و تعیین اولویت اجرای پروژه های ابلاغی براساس میزان اعتبارات و نقدینگی تخصیص یافته
 سازماندهی فعالیتهای توسعه، ارتقاء و راهبری نظامهای اطلاعاتی معاونت طرح و توسعه
 و مانند این موارد

نام و نام خانوادگی معاون : علیرضا رفیعی

 مدرک: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم : ۳۸۲۴۵۷۳۶

ایمیل : rafiei@yrec.co.ir