تاریخ آخرین ویرایش: ۱۵ / ۰۲ /۱۴۰۰

ارتباط با مدیران

image_pdfimage_print

مدیرعامل

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل اسدی زارچ

تلفن مستقیم: ۳۸۲۵۰۰۹۲

ایمیل : ceo{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: دکترای مهندسی برق

 

معاونت ها

نام و نام خانوادگی : احمد کردستانی

تلفن مستقیم: ۳۸۲۵۲۵۱۳

ایمیل : kordestania{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

نام و نام خانوادگی : علیرضا رفیعی

تلفن مستقیم: ۳۸۲۵۰۰۹۱

ایمیل : rafiei{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک

 

نام و نام خانوادگی : علی محمد فتح آبادی

تلفن مستقیم: ۳۸۲۳۳۴۰۰

ایمیل : bahrabardari{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل شرافت

تلفن مستقیم: ۳۸۲۴۵۷۳۶

ایمیل : sherafat.a{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: دکترا مدیریت تولید و عملیات

 

نام و نام خانوادگی : سید رضا حسینی

تلفن مستقیم: ۳۱۸۵۳۳۰۰

ایمیل : mali{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

نام و نام خانوادگی : محمد حسین عبداللهی

تلفن مستقیم: ۳۱۸۵۳۵۱۰

ایمیل : abdollahi{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی

 

دفاتر مستقل

نام و نام خانوادگی : احمد خضرآبادی

تلفن مستقیم: ۳۱۸۵۳۵۰۵

ایمیل : khezrabadi{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی

 

نام و نام خانوادگی : سید جلال حسینی

تلفن مستقیم: ۳۸۲۵۳۴۷۹

ایمیل : herasat{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

نام و نام خانوادگی : مجید دهقان

تلفن مستقیم: ۳۸۲۵۹۲۵۵

ایمیل : pr{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 

نام و نام خانوادگی : حمید زارع

تلفن مستقیم:۳۱۸۵۳۵۸۵

ایمیل : hoghooghi{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

معاونت برنامه ریزی و تحیقات

نام و نام خانوادگی : سید محمد حسین غیاثی

تلفن مستقیم: ۳۸۲۵۱۲۱۵

ایمیل : ict{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی : مصطفی معصومی

تلفن مستقیم:۳۱۸۵۳۵۵۵

ایمیل :

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

نام و نام خانوادگی : اکبر مهرابی

تلفن مستقیم: ۳۱۸۵۳۵۳۳

ایمیل : system.group{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

نام و نام خانوادگی : محمد زارعشاهی

تلفن مستقیم: ۳۵۲۸۲۲۱۵

ایمیل : research_yrec@outlook.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

نام و نام خانوادگی : علیرضا کازرانی نژاد

تلفن مستقیم: ۳۱۸۵۲۲۲۸

ایمیل :

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

 

معاونت طرح و توسعه

نام و نام خانوادگی : مهدی جعفری

تلفن مستقیم: ۳۱۸۵۳۴۰۵

ایمیل : jafari@yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد lمهندسی برق

 

نام و نام خانوادگی : رضا ساده

تلفن مستقیم: ۳۱۸۵۳۴۱۷

ایمیل : sadeh@yre.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

نام و نام خانوادگی : حسین زارعی

تلفن مستقیم: ۳۸۲۵۹۲۵۴

ایمیل :zareei@yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

نام و نام خانوادگی : محمد حسین محمودی

تلفن مستقیم: ۳۱۸۵۳۴۲۰

ایمیل :

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مدیریت ساخت

 

نام و نام خانوادگی : مهدی جعفری

تلفن مستقیم: ۳۱۸۵۳۴۰۵

ایمیل : jafari@yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

معاونت بهره برداری

نام و نام خانوادگی :  محمد صالح دشتی

تلفن مستقیم: ۳۳۰۱۱۲۰۰

ایمیل : dashti@yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک

نام و نام خانوادگی : سیف الله افضلیان تبار

تلفن مستقیم: ۳۳۰۱۱۲۰۰

ایمیل :

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

نام و نام خانوادگی : سید عباس حسینی

تلفن مستقیم:

ایمیل :

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

نام و نام خانوادگی : علی اصغر مدرس

تلفن مستقیم:

ایمیل :

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل به انرژی

 

معاونت منابع انسانی

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا سرداری

تلفن مستقیم:۳۱۸۵۳۴۸۵

ایمیل :amoosezh@yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برق ـ قدرت

 

نام و نام خانوادگی : سید مهدی هاشمی

تلفن مستقیم:۳۱۸۵۳۴۵۰

ایمیل :

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

نام و نام خانوادگی : محمد حسین اعرابی

تلفن مستقیم:۳۱۸۵۳۴۷۶

ایمیل : strategic@yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد صنایع

 

معاونت مالی و پشتیانی

نام و نام خانوادگی : مهدی رضایی

تلفن مستقیم: ۳۸۲۵۳۶۲۶

ایمیل : tadarokat{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 

نام و نام خانوادگی : سید علی اکبر امامی

تلفن مستقیم: ۳۸۲۴۵۲۱۶

ایمیل : mali{at}yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

 

نام و نام خانوادگی : مجتبی شهبازی

تلفن مستقیم:۳۱۸۵۳۳۲۲

ایمیل :shahbazi@yrec.co.ir

سوابق تحصیلی: کارشناسی برق ـ قدرت