تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

امور مالی و ذیحسابی

شرح وظایف

 • – نظارت ورعایت کلیه قوانین، مقررات، بخش‌نامه ‌ها و دستورالعمل‌های قانونی ابلاغی به امور مالی

  – نظارت بر تهیه وبازنگری آیین نامه های مالی براساس آیین نامه های ابلاغی (معاملات، اموال،نحوه ثبت حسابها ، وام و….)

  – کنترل وپایش هزینه ‌ها و درآمد شرکت با بودجه اعتبارات مصوب

  – نظارت‎‎بر انجام کلیه عملیات مربوط به‏ هزینه ‌ها و سایر منابع با رعایت قوانین و مقررات جاری

  – تأیید و امضاء کلیه اسناد مالی شرکت ضمن رعایت مقررات مربوطه

  – امضاء صورت‌حسابهای مالی و بررسی قراردادها از نظر انطباق با اصول و موازین مالی و مستند بودن به‏ امضاء‌ های مجاز

  – کنترل و نظارت بر کلیه حسابهای دارائی، بدهی و سرمایه‌ای شرکت

  –  مسئولیت ونظارت برتهیه و تنظیم ترازنامه و صورت سود و زیان سالانه کلیه صورتهای مالی شرکت

  – تلاش وهمکاری درجهت جذب اعتبارات جاری وسرمایه ای شرکت

  – راهنمایی و ایجاد هماهنگی بین واحد‌های تابعه به‌منظور سرعت بخشیدن در امر تنظیم، صدور و ثبت اسناد و کنترل آنها

  – نظارت بر تحویل و تحول اموال و تأسیسات شرکت

  – همکاری باحسابرسان داخلی وخارجی ونهادهای نظارتی به‌منظور اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های جاری

  – پیشنهاد در روشها ، خط‌مشی و هماهنگ ساختن عملیات مالی شرکت ودرصورت نیازاصلاح ساختارعملیاتی واجرایی امورمالی

  – بررسی روشهاو فرآیندهای نوین مالی وتلاش درراه روان سازی آنهاجهت سرعت بخشی به قسمتی ازوظایف مالی که سرعت عمل دراجرای آنهالازم می باشد.

  – ایجاددسترسی پرسنل به اطلاعات وقوانین موجودوجدیدکشورازطریق آموزش،شرکت درهمایشهاو….

  – همکاری لازم باسایر مدیران و معاونت‌های شرکت به ویژه درپاسخگویی به سازمان های دارایی،بیمه،دیوان محاسبات ،بازرسی ،شهرداری و….

  – همکاری در تنظیم بودجه سالانه شرکت

  – نظارت بر فرآیند ثبت ونگهداری ضمانت نامه های بانکی ،حسابها واسناد براساس آئین نامه های ابلاغی

  – پیگیری تأمین منابع مالی براساس بودجه شرکت وموافقتنامه های مبادله شده باشرکت توانیر به منظورتأمین نقدینگی شرکت

  – ارائه گزارشهای مالی (بودجه ای ،نقدینگی،دارایی ها،وضعیت پیمانکاران،مالیه وبدهی)به مقامات مافوق جهت اتخاذ تصمیم

  – حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف کارکنان از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها

  – تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

  – انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی  : سید علی اکبر امامی

ایمیل : mali{at}yrec.co.ir

تلفن مستقیم :۳۸۲۴۵۲۱۶

ایمیل : mali@yrec.co.ir