تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر بودجه

شرح وظایف
• تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و اصلاحیه های آن.
• مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه‌های ۵ ساله شرکت.
• حضور در مجامع بودجه‌ای و دفاع از برنامه های شرکت جهت تأمین اعتبار پروژه‌های مصوب.
• تهیه و تنظیم موافقتنامه طرح انتقال و مبادله آن با معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران و گلستان.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه طرح بهینه سازی تولید، انتقال و فناوری اطلاعات.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه طرح برقرسانی به شهرک‌های صنعتی.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه طرح احداث و تقویت شبکه برق چاه‌های کشاورزی.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه طرح مقاوم سازی مراکز تولید و توزیع.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه سایر طرح هایی که از محل منابع استانی و داخلی تامین اعتبار می‌شوند.
• تهیه گزارش پیشرفت ریالی طرح‌ها و پروژه‌های دردست اجراء.
• تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌های دردست اجراء.
• هماهنگی و همکاری با امور مالی جهت اعمال کنترل های  بودجه‌ای پروژه‌ها و اعتبارات.
• هماهنگی و همکاری با مجریان پروژه‌ها.
اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : علیرضا کازرانی نژاد

مدرک: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم : ۳۱۸۵۲۲۲۸