تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲ / ۰۳ /۱۴۰۱

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

– نظارت برتعیین وتدوین خط مشی و برنامه های فنی شرکت 

– نظارت برتهیه برنامه های بلند مدت و میان مدت طرحهای زیربنائی تاسیسات برق در محدوده استان 

– نظارت برپیش بینی وبرنامه ریزی شبکه تولید ،انتقال وفوق توزیع و تجهیزات مرتبط باآن درحوزه تحت پوشش شرکت

– نظارت برجمع آوری اطلاعات آماری، فنی و تجزیه وتحلیل آنها جهت ارائه به مدیریت 

– نظارت برانجام بررسی های اقتصادی و فنی به منظورکاهش تلفات انرژی برق درکل سیستم وارائه راه حلهای مناسب به واحدهای ذیربط

– ایجاد زمینه های مناسب جهت برقراری ارتباط شرکت وصنعت برق با مراکزعلمی، پژوهشی و پژوهشگران 

– ایجاد زمینه های تشویق و ارتقاء محققین شرکت

– نظارت بر پیاده سازی ،استقراروتوسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

– نظارت وهمکاری درتدوین چارچوب وبرنامه طرحGIS شرکت در انطباق با سیاست های کلان شرکت توانیر

– نظارت و پیگیری در استقرارطرحهای ICT شرکت

– نظارت درتهیه و تدوین سیستم اطلاعات مدیریت MIS))

– نظارت برحسن انجام کار، تعمیرونگهداری سیستمهای اتوماسیون

– نظارت و انجام مطالعات و محاسبات مربوط به پخش بارو پایداری سیستم

– نظارت بر تهیه وتدوین بودجه های جاری، عمرانی درچارچوب ضوابط و مقررات

– ابلاغ بودجه مصوب واجرایی به واحد های ذیربط وکنترل عملکردآن

– ابلاغ استانداردهای مصوب وزارت نیرو ونظارت بررعایت آنها

– نظارت بربررسی های اقتصادی وفنی مربوط به نیروگاههای BOO وانجام هماهنگی های لازم در این زمینه   

– نظارت وکنترل بر اجرای صحیح تعرفه ها ،آیین نامه ها وبخشنامه های مرتبط بامتقاضیان ومشترکین شرکت

– نظارت برطرحهای اجرایی احداث واحدهای مولد مقیاس کوچک

– تأئیددرخواست صدوریاتمدید موافقتنامه احداث مولد مقیاس کوچک

– نظارت وپاسخگویی به درخواست ها وشکایات مشترکین ومتقاضیان

– بررسی ونظارت برفروش انرژی ،انشعاب وپیگیری وصول مطالبات

– نظارت برچگونگی مدیریت مصرف وشناخت پتانسیل های بهینه سازی مشترکین ومتقاضیان

– نظارت برعملکرد واحدهای تحت سرپرستی

– تلاش درجهت استقرار و ارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

– انجام سایروظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

نام و نام خانوادگی معاون : احمد کردستانی 

 مدرک: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم : ۳۸۲۵۲۵۱۳

ایمیل : kordestania@yrec.co.ir