تاریخ آخرین ویرایش: ۰۵ / ۰۲ /۱۴۰۰

دفتر مهندسی طرح ها

image_pdfimage_print

– تهیه و تدوین خط ‏مشی، روشهای اجرایی ودستورالعملهای معاونت طرح وتوسعه وبه روزنگهداشتن آنها

 – نظارت بر تهیه مشخصات و اسناد فنی مناقصات پروژه ها وانجام اقدامات لازم برای تصویب آنها

 – نظارت بر اجرای دستورالعمل‏‏ها، استانداردها و آئین‏نامه‏های مصوب مربوط به  طرح‏ها و نظارت بر اجرای آنها

 – نظارت بر ایجاد وبه روز رسانی بانک اطلاعاتی فعالیت های پروژه ها و اطلاعات مربوط به مشاوران وپیمانکاران

 – ارزیابی کیفی مشاوران وپیمانکاران

 – هماهنگی برای به روز نگه داری واجرای دستورالعمل راه اندازی پروژه ها

 – انجام تحلیل‏های موردنیاز در زمینه پیشرفت فعالیت‏های اجرایی و ارائه آن‏ به‏ مقام مافوق

 – همکاری و هماهنگی با مجریان طرح‏ها در انعقاد قراردادها و اجرای آنها

 – هماهنگی برای به روز نگه داری و اجرای دستورالعمل تستهای کارخانه ای تجهیزات خریداری شده

 – تلاش در جهت استقراروبه روزنگهداری نظام مهندسی ارزش ، سیستم جامع مدیریت پروژه و مدیریت دانش

 –  تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

       – نظارت بر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی

       – انجام وظایف محوله در کمیته های تخصصی براساس احکام مربوطه   

       – انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق              

نام و نام خانوادگی مجری :مهدی جعفری

تلفن مستقیم : ۳۱۸۵۳۴۰۵