تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر مهندسی طرح ها

شرح وظایف

– تهیه و تدوین خط ‏مشی، روشهای اجرایی ودستورالعملهای معاونت طرح وتوسعه وبه روزنگهداشتن آنها

– نظارت بر تهیه مشخصات و اسناد فنی مناقصات پروژه ها وانجام اقدامات لازم برای تصویب آنها

– نظارت بر اجرای دستورالعمل‏‏ها، استانداردها و آئین‏نامه‏های مصوب مربوط به  طرح‏ها و نظارت بر اجرای آنها

– نظارت بر ایجاد وبه روز رسانی بانک اطلاعاتی فعالیت های پروژه ها و اطلاعات مربوط به مشاوران وپیمانکاران

– ارزیابی کیفی مشاوران وپیمانکاران

– هماهنگی برای به روز نگه داری واجرای دستورالعمل راه اندازی پروژه ها

– انجام تحلیل‏های موردنیاز در زمینه پیشرفت فعالیت‏های اجرایی و ارائه آن‏ به‏ مقام مافوق

– همکاری و هماهنگی با مجریان طرح‏ها در انعقاد قراردادها و اجرای آنها

– هماهنگی برای به روز نگه داری و اجرای دستورالعمل تستهای کارخانه ای تجهیزات خریداری شده

– تلاش در جهت استقراروبه روزنگهداری نظام مهندسی ارزش ، سیستم جامع مدیریت پروژه و مدیریت دانش

–  تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

– نظارت بر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی

– انجام وظایف محوله در کمیته های تخصصی براساس احکام مربوطه

– انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مجری :مهدی جعفری

تلفن مستقیم : ۳۱۸۵۳۴۰۵