تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

شرح وظایف واحدها

دفتر هیئت مدیره
 • ابلاغ قوانین ،مصوبات ،آئین نامه ها ،بخش نامه ها ودستورالعملها
 • رسیدگی مستمربرامور مربوط به حسابرسی داخلی
 • تشکیل جلسات هیئت مدیره شرکت وابلاغ مصوبات و پیگیری آنها
 • بررسی درخواستها وگزارشهای ارسالی به هیئت مدیره وتطبیق مدارک ومستندات با مقررات ودستورالعمل های جاری
 • انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای سازمان درموردمسائل مالی،حقوقی وفنی براساس دستورمدیرعامل
- دفتر حراست وامور محرمانه
 • اجرای سیاستها وخط مشی های حفاظتی ابلاغی از دفترمرکزی حراست وزارت نیرو وشرکت توانیر
 • حفظ امنیت پرسنل شرکت درزمینه های مرتبط با حفاظت پرسنلی
 • حفاظت ازاموال ،تجهیزات ،تاسیسات وسایر موارد مرتبط با حفاظت فیزیکی
 • حفظ امنیت دارائیهای شرکت درزمینه فناوری اطلاعات
 • کنترل ورود و خروج پرسنل،ارباب رجوع واموال
 • گزینش وتائیدصلاحیت پرسنل جهت انتصاب به مشاغل حساس وکلیدی،اعزام به خارج و...
 • تلاش درجهت افزایش رضایت ارباب رجوع وکاهش شکایات
 • دریافت،صدور،توزیع ،ارسال وپیگیری نامه های محرمانه شرکت
 • نظارت برنگهداری و حفاظت ازاسناد محرمانه شرکت
 • تهیه، نگهداری و نقل وانتقال و مصرف مواد ناریه موردنیاز طرحهای شرکت
 • تهیه سلاح، مهمات، لوازم مخابراتی و بی سیم ونظارت برنحوه بهره برداری آنها
 • ارائه مشاوره امنیتی وخدمات اطلاعاتی لازم به مدیریت عامل
 • نظارت و همکاری درپیاده سازی طرحهای مدیریت بحران وپدافندغیرعامل
 • طراحی ونظارت براجرای سیستم های حفاظت هوشمند برای اماکن حساس وغیره
 • نظارت برعملکرد حراست شرکت مدیریت تولید
 • - دفترحقوقی ورسیدگی به شکایات
 • پیگیری کلیه دعاوی علیه شرکت ویا شرکت علیه دیگران وتهیه وتنظیم لوایح ومستندات ودفاعیات واعتراضات با رعایت صرفه وصلاح شرکت وطبق مقررات در مراجع
 • قضایی ،انتظامی ونظامی به وکالت ازشرکت ومدیرعامل
 • تحقیق ورسیدگی واقدام قانونی در مورد تجاوز به اراضی واموال وحقوق وحریم های شرکت ودیگر حوادث ارجاعی واحدهای شرکت
 • بررسی ،پیگیری وپاسخگویی به شکایات واصله اداری
 • بررسی واظهارنظر حقوقی در تهیه وتنظیم انعقاد قراردادها ودیگراستعلامات حقوقی شرکت
 • پیگیری واقدام لازم حقوقی در رابطه با کلیه موقوفات (اعم ازقراردادها و پرونده ها)
 • اجرای آئین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول شرکت
 • حمایت قضایی ازکارکنان شرکت
 • ارائه گزارشهای مورد نیاز شرکت از گردش کار هر پرونده
 • پیگیری دیگرمواردارجاعی وضوابط وسیاستهای ابلاغی ازمافوق درراستای نیل به اهداف شرکت
- دفتر روابط عمومی
 • ایجاد هماهنگی و تقویت روابط بین شرکت و سایر سازمانها ، ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی و جامعه
 • تحقق خط مشی ها و سیاستهای تبلیغاتی وزارت نیرو
 • برقراری ارتباط با رسانه های گروهی استانی وغیره
 • مدیریت برفرایند اخبار واطلاعات
 • تنظیم وانتشار بولتن ونشریه های موردنیاز
 • برگزاری نمایشگاهها ،سمینارها ،جشنها و مراسمهای مختلف
 • تلاش در جهت افزایش رضایت ارباب رجوع و کاهش شکایات
 • اجرای برنامه ها و فعالیتهای طرح تکریم ارباب رجوع
 • اطلاع رسانی داخلی و خارجی شرکت در تمامی زمینه ها
 • سنجش نظرمشتریان وذینفعان شرکت
 • تقویت ارتباطات درون سازمانی
 • اعتلای فرهنگ کتاب وکتابخوانی وتامین نیازهای شرکت
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
 • تدوین وتعیین خط مشی وبرنامه های فنی شرکت
 • تهیه برنامه های بلند مدت و میان مدت طرحهای زیربنائی تاسیسات برق در استان
 • بررسی عملکرد پروژه های اجرایی و تطبیق آنها با برنامه های پیش بینی شده
 • انجام مطالعات و محاسبات مربوط به پخش بار و پایداری سیستم
 • استقرار وتوسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )
 • انجام بررسی های اقتصادی و فنی به منظور کاهش تلفات انرژی برق در کل سیستم
 • تهیه وتدوین بودجه های جاری، عمرانی وسرمایه گذاریهای اختصاصی در چارچوب ضوابط و مقررات
 • جمع آوری اطلاعات مالی و اقتصادی، فنی و تجزیه وتحلیل آنها
 • استقرار طرحهای ICT در شرکت
 • تهیه و تدوین سیستم اطلاعات مدیریت MIS))
 • مدیریت فعالیتهای مربوط به فن آوری اطلاعات و ارتباطات اعم از نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه های کامپیوتری
 • ایجاد زمینه های تشویق و ارتقاء محققین شرکت
 • ابلاغ مصوبات شورای تحقیقات به کمیته های مربوطه وپیگیری آنها وبررسی و ابلاغ اولویتهای تحقیقاتی
 • بررسی نیازهای تحقیقاتی حوزه عملکرد شرکت وانجام برنامه ریزی جهت رفع این نیازها
 • ابلاغ استانداردهای مصوب وزارت نیرو ونظارت بررعایت آنها
 • اجرای صحیح تعرفه ها،آیین نامه ها وبخشنامه های مرتبط بامشترکین ومتقاضیان شرکت
 • رسیدگی به درخواستها وشکایات مشترکین ومتقاضیان
 • مدیریت فروش انرژی،انشعاب وپیگیری وصول درآمد
 • مدیریت مصرف انرژی وشناسایی پتانسیل های بهینه سازی مصرف
 • نظارت برطرحهای اجرایی احداث واحدهای مولد مقیاس کوچک
- دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
 • بررسی و تحلیل نیازهای مصرف برق و پیش بینی روند آینده آن در بخشهای گوناگون صنعتی، کشاورزی، شهری وروستایی
 • بررسی میزان افت انرژی در شبکه های انتقال و فوق توزیع و یافتن عوامل موثر بر آن
 • تهیه گزارش برآورد قدرت و انرژی برق موردنیاز مراکز مصرف استان
 • تهیه برنامه های یک ساله، ۵ ساله و بلند مدت طرحهای انتقال وفوق توزیع
 • برنامه ریزی وتعیین اولویت فنی، اقتصادی احداث پستهاو خطوط با توجه به نیاز منطقه عملیاتی شرکت
 • تجزیه وتحلیل پخش بار و پایداری سیستم به منظور ارائه پیشنهادهای لازم واخذ مصوبات مربوطه
 • بررسی وپیش بینی بار در سطح کلان
 • بررسی شرایط فنی برای واگذاری برق به متقاضیان بالای دومگاوات
 • استقراروتوسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
- دفترفناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
 • مدیریت بر سیستمهای اطلاعاتی وتهیه گزارشهای آماری ازآنها
 • اخذ بموقع آمار واطلاعات از واحدهای مختلف شرکت جهت تنظیم و تهیه گزارشهای دوره ای
 • تهیه و تدوین کارنامه سالانه شرکت و بولتن آماری وگزارشهای مربوط به پیشرفت طرحها وفعالیتها
 • تهیه نرم افزارهای گوناگون و ارائه به سایر واحدها جهت کمک به سیستم رایانه ای آنها
 • ارائه خدمات لازم در جهت افزایش کیفیت استفاده از سیستمهای سخت افزاری ونرم افزاری در شرکت
 • تامین، تخصیص و نصب وراه اندازی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری فنآوری اطلاعات و ارتباطات واحدهای مختلف
 • برنامه ریزی و استقرار طرحهای ICT در شرکت
 • نظارت برخریدویا تولیدبانکهای اطلاعاتی مورد نیاز
 • مدیریت برحفظ امنیت اطلاعات وارتباطات درحوزه فعالیت شرکت
- دفتر بودجه
 • تهیه و تنظیم بودجه جاری شرکت، هزینه های سرمایه ای، عملیاتی ، تعمیرات نگهداری و پیش بینی نحوه تامین منابع مالی
 • ارسال به موقع بودجه جاری شرکت پس از تصویب هیات مدیره و موافقتنامه های طرحهای عمرانی به وزارت نیرو
 • تهیه بودجه عمومی واداری واحدهای شرکت با توجه به تخصیص اعتبارات و سیاستگذاریهای مالی شرکت
 • تهیه و تنظیم بودجه طرحها و پیگیری برای تصویب آنها
 • بررسی عملکرد طرحها و پروژه های اجرایی و تطبیق با موافقتنامه ها
 • انجام بررسیهای اقتصادی و فنی جهت بهینه سازی فعالیتهای مالی واقتصادی در کل سیستم
 • کنترل بودجه ابلاغ شده به واحدها و انجام اصلاحات لازم در قالب بودجه مصوب
- دفتر تحقیقات وکنترل کیفیت تجهیزات
 • ایجاد وترویج فرهنگ تحقیقات و ساخت داخل
 • تدوین وابلاغ اولویتهای تحقیقاتی شرکت
 • انجام گردش کار پروژه های تحقیقاتی
 • بررسی عملکرد طرحها و پروژه های اجرایی با برنامه های مصوب و ارائه تحلیلهای لازم در این زمینه
 • تنظیم پروژه های تحقیقاتی، انعقاد قراردادهای تحقیقاتی بر اساس ضوابط ومقررات
 • تنظیم، پیش بینی وکنترل هزینه های مصروفه در اجرای پروژه های تحقیقاتی
 • ابلاغ استانداردهای وزارت نیرو ونظارت جهت بکارگیری آنها
 • مدیریت کنترل کیفیت تجهیزات خریداری شده
- دفترخدمات مشترکین،مدیریت مصرف و وصول درآمد
 • اجرای دقیق تعرفه ها وآیین نامه های مرتبط بامشترکین ومتقاضیان
 • بررسی قراردادهای فروش انشعاب،افزایش وکاهش قدرت و...
 • صدور به موقع وصحیح صورتحسابهای مشترکین
 • ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود روش‏های درآمد شرکت
 • بررسی روند درآمد ، مقایسه آن با بودجه مصوب و تحلیل علل انحراف
 • مدیریت مصرف انرژی وشناسایی پتانسیل های بهینه سازی مصرف
 • اصلاح الگوی مصرف واجرای طرحهای مدیریت مصرف
 • نظارت برطرحها وفرآیند احداث واحدهای مولدمقیاس کوچک
 • بررسی ومطالعه ویژگیهای اقتصادی منطقه وراههای استفاده بهینه از انرژی ( خورشیدی،بادی،زمین گرمایی و.......)
 • بهره ‏برداری ، نگهداری وحفاظت صحیح از تأسیسات انتقال و تولید
 • تهیه ‏و ارائه دستورالعمل‏‏ها و برنامه‏های لازم جهت بهره‏برداری از تأسیسات انتقال و تولید
 • برنامه‏ریزی‏ جهت انجام تعمیرات انتقال
 • برنامه‏ریزی‏ و انجام تعمیرات اساسی تأسیسات نیروگاه‏
 • کنترل برنامه‏‏ زمان‏بندی خاموشی‏های موردنیاز
 • بررسی‏ حوادث شبکه‏ و نیروگاه‏ ‏ و راهنمایی های لازم جهت پیشگیری ازتکرارحوادث مشابه
 • کنترل ونظارت برقراردادهای خریدبرق BOO
 • کنترل بربهره برداری وتولیدواحدهای تولیدپراکنده
 • هماهنگی با معاونت‏‏ طرح و توسعه به‏منظور تحویل و تحول پست‏ها و خطوط احداث شده آماده بهره‏برداری براساس دستورالعمل های مربوطه
 • رعایت کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد اجرا در امور مالی مربوطه
 • اجرای قوانین و مقررات ایمنی وانجام اقدامات مرتبط با کاهش حوادث انسانی وکاهش ضایعات ورعایت الزامات، دستورالعملها وآئین نامه های مربوطه
 • حفظ وبهبود کیفیت توان انرژی در مقوله های شناسایی عیب، کنترل واصلاح آن
 • تهیه، تدوین وپیشنهاد خط مشی های لازم درزمینه طرح وتوسعه بخشهای تولید ،انتقال وفوق توزیع
 • تهیه وتدوین دستورالعملها وآئین نامه های مهندسی
 • اجرای طرحهای مصوب ابلاغی
 • تائید صلاحیت فنی مشاوران،پیمانکاران وهمکاری لازم در انتخاب آنها
 • بررسی اقتصادی طرح ها،تهیه وارائه انواع تحلیل های لازم در این زمینه
 • بررسی پیشرفت عملیات اجرایی طرحها وبازبینی مداوم برنامه های زمانبندی شده
 • تائید صورت وضعیت پیمانکاران جهت پرداخت
 • رعایت موازین،اصول ومقررات ایمنی وبهداشت کار در طرحهای مصوب شرکت
 • بررسی نظام کنترل ومدیریت پروژه طرحها
 • رعایت الزامات کیفیت توان در اجرای طرحها
 • انجام کلیه عملیات مربوط به‏ پرداخت‏ها و کنترل هزینه‏ها با بودجه و اعتبارات مصوب
 • ثبت و نگهداری حساب‏ها و تهیه‏ و تنظیم صورت‏های مالی
 • تهیه‏ و تأمین کلیه کالاهای موردنیاز شرکت از منابع داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات جاری
 • نگهداری کالاها در انبارها و توزیع به‏موقع آنها براساس دستورالعمل‏‏ها و ضوابط حاکم
 • انجام اقدامات لازم برای فروش کالاهای مازاد براساس قوانین و مقررات جاری
 • انجام اقدامات لازم برای تأمین خدمات عمومی، ارتباطی، تأسیساتی و حمل و نقل و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات مربوط
 • همکاری با معاونت‏‏ طرح و توسعه در تنظیم قراردادها با پیمانکاران و مشاوران
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی در تنظیم بودجه شرکت
 • همکاری با حسابرسان شرکت در تهیه گزارش حسابرسی
 • انجام اقدامات لازم جهت تهیه بیلان انبارهای شرکت
 • برنامه ریزی نیروی انسانی جهت تحلیل توانمندی نیروی انسانی موجود و پیش‏بینی نیازهای آینده شرکت
 • تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت براساس قوانین و مقررات
 • برنامه ‏ریزی‏‏های خدمتی کارکنان از مرحله ورود به‏ شرکت تا زمان بازنشستگی
 • تعیین وتامین نیازهای آموزشی به منظورتوانمندسازی پرسنل
 • اجرای برنامه های آموزشی در جهت توانمندسازی پرسنل
 • سازماندهی نیروی انسانی و طراحی ساختارو تشکیلات شرکت
 • تهیه،تنظیم ،بازنگری وابلاغ شرح وظایف پستهای سازمانی
 • اجرای طرح‏های مصوب طبقه‏بندی مشاغل کارمندی و کارگری در چارچوب دستورالعمل ها‏ و ضوابط و مقررات جاری
 • انجام امور کارگزینی و پرسنلی براساس قوانین و مقررات جاری
 • انجام اقدامات لازم برای اجرای طرح‏های بیمه و درمان براساس مصوبات وزارت نیرو
 • تهیه‏ و اجرای طرح‏ها و برنامه‏‏‏های رفاهی وانگیزشی
 • اجرای طرحها، مقررات، آئین نامه ها ودستورالعملهای ایمنی
 • طراحی ،استقرار وبازنگری نظام مشارکت وتحول اداری
 • استقرار وبازنگری نظامهای ارزیابی وخودارزیابی شرکت
 • استقرار وبازنگری سیستمهای بهبودکیفیت وبهره وری در شرکت