تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

شرح وظایف واحدها

دفتر هیئت مدیره
  • ابلاغ قوانین ،مصوبات ،آئین نامه ها ،بخش نامه ها ودستورالعملها
  • رسیدگی مستمربرامور مربوط به حسابرسی داخلی
  • تشکیل جلسات هیئت مدیره شرکت وابلاغ مصوبات و پیگیری آنها
  • بررسی درخواستها وگزارشهای ارسالی به هیئت مدیره وتطبیق مدارک ومستندات با مقررات ودستورالعمل های جاری
  • انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای سازمان درموردمسائل مالی،حقوقی وفنی براساس دستورمدیرعامل
- دفتر حراست وامور محرمانه
  • اجرای سیاستها وخط مشی های حفاظتی ابلاغی از دفترمرکزی حراست وزارت نیرو وشرکت توانیر
  • حفظ امنیت پرسنل شرکت درزمینه های مرتبط با حفاظت پرسنلی
  • حفاظت ازاموال ،تجهیزات ،تاسیسات وسایر موارد مرتبط با حفاظت فیزیکی
  • حفظ امنیت دارائیهای شرکت درزمینه فناوری اطلاعات
  • کنترل ورود و خروج پرسنل،ارباب رجوع واموال
  • گزینش وتائیدصلاحیت پرسنل جهت انتصاب به مشاغل حساس وکلیدی،اعزام به خارج و...
  • تلاش درجهت افزایش رضایت ارباب رجوع وکاهش شکایات
  • دریافت،صدور،توزیع ،ارسال وپیگیری نامه های محرمانه شرکت
  • نظارت برنگهداری و حفاظت ازاسناد محرمانه شرکت
  • تهیه، نگهداری و نقل وانتقال و مصرف مواد ناریه موردنیاز طرحهای شرکت
  • تهیه سلاح، مهمات، لوازم مخابراتی و بی سیم ونظارت برنحوه بهره برداری آنها
  • ارائه مشاوره امنیتی وخدمات اطلاعاتی لازم به مدیریت عامل
  • نظارت و همکاری درپیاده سازی طرحهای مدیریت بحران وپدافندغیرعامل
  • طراحی ونظارت براجرای سیستم های حفاظت هوشمند برای اماکن حساس وغیره
  • نظارت برعملکرد حراست شرکت مدیریت تولید
  • - دفترحقوقی ورسیدگی به شکایات
  • پیگیری کلیه دعاوی علیه شرکت ویا شرکت علیه دیگران وتهیه وتنظیم لوایح ومستندات ودفاعیات واعتراضات با رعایت صرفه وصلاح شرکت وطبق مقررات در مراجع
  • قضایی ،انتظامی ونظامی به وکالت ازشرکت ومدیرعامل
  • تحقیق ورسیدگی واقدام قانونی در مورد تجاوز به اراضی واموال وحقوق وحریم های شرکت ودیگر حوادث ارجاعی واحدهای شرکت
  • بررسی ،پیگیری وپاسخگویی به شکایات واصله اداری
  • بررسی واظهارنظر حقوقی در تهیه وتنظیم انعقاد قراردادها ودیگراستعلامات حقوقی شرکت
  • پیگیری واقدام لازم حقوقی در رابطه با کلیه موقوفات (اعم ازقراردادها و پرونده ها)
  • اجرای آئین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول شرکت
  • حمایت قضایی ازکارکنان شرکت
  • ارائه گزارشهای مورد نیاز شرکت از گردش کار هر پرونده
  • پیگیری دیگرمواردارجاعی وضوابط وسیاستهای ابلاغی ازمافوق درراستای نیل به اهداف شرکت
- دفتر روابط عمومی
  • ایجاد هماهنگی و تقویت روابط بین شرکت و سایر سازمانها ، ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی و جامعه
  • تحقق خط مشی ها و سیاستهای تبلیغاتی وزارت نیرو
  • برقراری ارتباط با رسانه های گروهی استانی وغیره
  • مدیریت برفرایند اخبار واطلاعات
  • تنظیم وانتشار بولتن ونشریه های موردنیاز
  • برگزاری نمایشگاهها ،سمینارها ،جشنها و مراسمهای مختلف
  • تلاش در جهت افزایش رضایت ارباب رجوع و کاهش شکایات
  • اجرای برنامه ها و فعالیتهای طرح تکریم ارباب رجوع
  • اطلاع رسانی داخلی و خارجی شرکت در تمامی زمینه ها
  • سنجش نظرمشتریان وذینفعان شرکت
  • تقویت ارتباطات درون سازمانی
  • اعتلای فرهنگ کتاب وکتابخوانی وتامین نیازهای شرکت
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
  • تدوین وتعیین خط مشی وبرنامه های فنی شرکت
  • تهیه برنامه های بلند مدت و میان مدت طرحهای زیربنائی تاسیسات برق در استان
  • بررسی عملکرد پروژه های اجرایی و تطبیق آنها با برنامه های پیش بینی شده
  • انجام مطالعات و محاسبات مربوط به پخش بار و پایداری سیستم
  • استقرار وتوسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )
  • انجام بررسی های اقتصادی و فنی به منظور کاهش تلفات انرژی برق در کل سیستم
  • تهیه وتدوین بودجه های جاری، عمرانی وسرمایه گذاریهای اختصاصی در چارچوب ضوابط و مقررات
  • جمع آوری اطلاعات مالی و اقتصادی، فنی و تجزیه وتحلیل آنها
  • استقرار طرحهای ICT در شرکت
  • تهیه و تدوین سیستم اطلاعات مدیریت MIS))
  • مدیریت فعالیتهای مربوط به فن آوری اطلاعات و ارتباطات اعم از نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه های کامپیوتری
  • ایجاد زمینه های تشویق و ارتقاء محققین شرکت
  • ابلاغ مصوبات شورای تحقیقات به کمیته های مربوطه وپیگیری آنها وبررسی و ابلاغ اولویتهای تحقیقاتی
  • بررسی نیازهای تحقیقاتی حوزه عملکرد شرکت وانجام برنامه ریزی جهت رفع این نیازها
  • ابلاغ استانداردهای مصوب وزارت نیرو ونظارت بررعایت آنها
  • اجرای صحیح تعرفه ها،آیین نامه ها وبخشنامه های مرتبط بامشترکین ومتقاضیان شرکت
  • رسیدگی به درخواستها وشکایات مشترکین ومتقاضیان
  • مدیریت فروش انرژی،انشعاب وپیگیری وصول درآمد
  • مدیریت مصرف انرژی وشناسایی پتانسیل های بهینه سازی مصرف
  • نظارت برطرحهای اجرایی احداث واحدهای مولد مقیاس کوچک
- دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار
  • بررسی و تحلیل نیازهای مصرف برق و پیش بینی روند آینده آن در بخشهای گوناگون صنعتی، کشاورزی، شهری وروستایی
  • بررسی میزان افت انرژی در شبکه های انتقال و فوق توزیع و یافتن عوامل موثر بر آن
  • تهیه گزارش برآورد قدرت و انرژی برق موردنیاز مراکز مصرف استان
  • تهیه برنامه های یک ساله، ۵ ساله و بلند مدت طرحهای انتقال وفوق توزیع
  • برنامه ریزی وتعیین اولویت فنی، اقتصادی احداث پستهاو خطوط با توجه به نیاز منطقه عملیاتی شرکت
  • تجزیه وتحلیل پخش بار و پایداری سیستم به منظور ارائه پیشنهادهای لازم واخذ مصوبات مربوطه
  • بررسی وپیش بینی بار در سطح کلان
  • بررسی شرایط فنی برای واگذاری برق به متقاضیان بالای دومگاوات
  • استقراروتوسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
- دفترفناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
  • مدیریت بر سیستمهای اطلاعاتی وتهیه گزارشهای آماری ازآنها
  • اخذ بموقع آمار واطلاعات از واحدهای مختلف شرکت جهت تنظیم و تهیه گزارشهای دوره ای
  • تهیه و تدوین کارنامه سالانه شرکت و بولتن آماری وگزارشهای مربوط به پیشرفت طرحها وفعالیتها
  • تهیه نرم افزارهای گوناگون و ارائه به سایر واحدها جهت کمک به سیستم رایانه ای آنها
  • ارائه خدمات لازم در جهت افزایش کیفیت استفاده از سیستمهای سخت افزاری ونرم افزاری در شرکت
  • تامین، تخصیص و نصب وراه اندازی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری فنآوری اطلاعات و ارتباطات واحدهای مختلف
  • برنامه ریزی و استقرار طرحهای ICT در شرکت
  • نظارت برخریدویا تولیدبانکهای اطلاعاتی مورد نیاز
  • مدیریت برحفظ امنیت اطلاعات وارتباطات درحوزه فعالیت شرکت
- دفتر بودجه
  • تهیه و تنظیم بودجه جاری شرکت، هزینه های سرمایه ای، عملیاتی ، تعمیرات نگهداری و پیش بینی نحوه تامین منابع مالی
  • ارسال به موقع بودجه جاری شرکت پس از تصویب هیات مدیره و موافقتنامه های طرحهای عمرانی به وزارت نیرو
  • تهیه بودجه عمومی واداری واحدهای شرکت با توجه به تخصیص اعتبارات و سیاستگذاریهای مالی شرکت
  • تهیه و تنظیم بودجه طرحها و پیگیری برای تصویب آنها
  • بررسی عملکرد طرحها و پروژه های اجرایی و تطبیق با موافقتنامه ها
  • انجام بررسیهای اقتصادی و فنی جهت بهینه سازی فعالیتهای مالی واقتصادی در کل سیستم
  • کنترل بودجه ابلاغ شده به واحدها و انجام اصلاحات لازم در قالب بودجه مصوب
- دفتر تحقیقات وکنترل کیفیت تجهیزات
  • ایجاد وترویج فرهنگ تحقیقات و ساخت داخل
  • تدوین وابلاغ اولویتهای تحقیقاتی شرکت
  • انجام گردش کار پروژه های تحقیقاتی
  • بررسی عملکرد طرحها و پروژه های اجرایی با برنامه های مصوب و ارائه تحلیلهای لازم در این زمینه
  • تنظیم پروژه های تحقیقاتی، انعقاد قراردادهای تحقیقاتی بر اساس ضوابط ومقررات
  • تنظیم، پیش بینی وکنترل هزینه های مصروفه در اجرای پروژه های تحقیقاتی
  • ابلاغ استانداردهای وزارت نیرو ونظارت جهت بکارگیری آنها
  • مدیریت کنترل کیفیت تجهیزات خریداری شده
- دفترخدمات مشترکین،مدیریت مصرف و وصول درآمد
  • اجرای دقیق تعرفه ها وآیین نامه های مرتبط بامشترکین ومتقاضیان
  • بررسی قراردادهای فروش انشعاب،افزایش وکاهش قدرت و...
  • صدور به موقع وصحیح صورتحسابهای مشترکین
  • ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود روش‏های درآمد شرکت
  • بررسی روند درآمد ، مقایسه آن با بودجه مصوب و تحلیل علل انحراف
  • مدیریت مصرف انرژی وشناسایی پتانسیل های بهینه سازی مصرف
  • اصلاح الگوی مصرف واجرای طرحهای مدیریت مصرف
  • نظارت برطرحها وفرآیند احداث واحدهای مولدمقیاس کوچک
  • بررسی ومطالعه ویژگیهای اقتصادی منطقه وراههای استفاده بهینه از انرژی ( خورشیدی،بادی،زمین گرمایی و.......)
  • بهره ‏برداری ، نگهداری وحفاظت صحیح از تأسیسات انتقال و تولید
  • تهیه ‏و ارائه دستورالعمل‏‏ها و برنامه‏های لازم جهت بهره‏برداری از تأسیسات انتقال و تولید
  • برنامه‏ریزی‏ جهت انجام تعمیرات انتقال
  • برنامه‏ریزی‏ و انجام تعمیرات اساسی تأسیسات نیروگاه‏
  • کنترل برنامه‏‏ زمان‏بندی خاموشی‏های موردنیاز
  • بررسی‏ حوادث شبکه‏ و نیروگاه‏ ‏ و راهنمایی های لازم جهت پیشگیری ازتکرارحوادث مشابه
  • کنترل ونظارت برقراردادهای خریدبرق BOO
  • کنترل بربهره برداری وتولیدواحدهای تولیدپراکنده
  • هماهنگی با معاونت‏‏ طرح و توسعه به‏منظور تحویل و تحول پست‏ها و خطوط احداث شده آماده بهره‏برداری براساس دستورالعمل های مربوطه
  • رعایت کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد اجرا در امور مالی مربوطه
  • اجرای قوانین و مقررات ایمنی وانجام اقدامات مرتبط با کاهش حوادث انسانی وکاهش ضایعات ورعایت الزامات، دستورالعملها وآئین نامه های مربوطه
  • حفظ وبهبود کیفیت توان انرژی در مقوله های شناسایی عیب، کنترل واصلاح آن
  • تهیه، تدوین وپیشنهاد خط مشی های لازم درزمینه طرح وتوسعه بخشهای تولید ،انتقال وفوق توزیع
  • تهیه وتدوین دستورالعملها وآئین نامه های مهندسی
  • اجرای طرحهای مصوب ابلاغی
  • تائید صلاحیت فنی مشاوران،پیمانکاران وهمکاری لازم در انتخاب آنها
  • بررسی اقتصادی طرح ها،تهیه وارائه انواع تحلیل های لازم در این زمینه
  • بررسی پیشرفت عملیات اجرایی طرحها وبازبینی مداوم برنامه های زمانبندی شده
  • تائید صورت وضعیت پیمانکاران جهت پرداخت
  • رعایت موازین،اصول ومقررات ایمنی وبهداشت کار در طرحهای مصوب شرکت
  • بررسی نظام کنترل ومدیریت پروژه طرحها
  • رعایت الزامات کیفیت توان در اجرای طرحها
  • انجام کلیه عملیات مربوط به‏ پرداخت‏ها و کنترل هزینه‏ها با بودجه و اعتبارات مصوب
  • ثبت و نگهداری حساب‏ها و تهیه‏ و تنظیم صورت‏های مالی
  • تهیه‏ و تأمین کلیه کالاهای موردنیاز شرکت از منابع داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات جاری
  • نگهداری کالاها در انبارها و توزیع به‏موقع آنها براساس دستورالعمل‏‏ها و ضوابط حاکم
  • انجام اقدامات لازم برای فروش کالاهای مازاد براساس قوانین و مقررات جاری
  • انجام اقدامات لازم برای تأمین خدمات عمومی، ارتباطی، تأسیساتی و حمل و نقل و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات مربوط
  • همکاری با معاونت‏‏ طرح و توسعه در تنظیم قراردادها با پیمانکاران و مشاوران
  • همکاری با معاونت برنامه ریزی در تنظیم بودجه شرکت
  • همکاری با حسابرسان شرکت در تهیه گزارش حسابرسی
  • انجام اقدامات لازم جهت تهیه بیلان انبارهای شرکت
  • برنامه ریزی نیروی انسانی جهت تحلیل توانمندی نیروی انسانی موجود و پیش‏بینی نیازهای آینده شرکت
  • تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت براساس قوانین و مقررات
  • برنامه ‏ریزی‏‏های خدمتی کارکنان از مرحله ورود به‏ شرکت تا زمان بازنشستگی
  • تعیین وتامین نیازهای آموزشی به منظورتوانمندسازی پرسنل
  • اجرای برنامه های آموزشی در جهت توانمندسازی پرسنل
  • سازماندهی نیروی انسانی و طراحی ساختارو تشکیلات شرکت
  • تهیه،تنظیم ،بازنگری وابلاغ شرح وظایف پستهای سازمانی
  • اجرای طرح‏های مصوب طبقه‏بندی مشاغل کارمندی و کارگری در چارچوب دستورالعمل ها‏ و ضوابط و مقررات جاری
  • انجام امور کارگزینی و پرسنلی براساس قوانین و مقررات جاری
  • انجام اقدامات لازم برای اجرای طرح‏های بیمه و درمان براساس مصوبات وزارت نیرو
  • تهیه‏ و اجرای طرح‏ها و برنامه‏‏‏های رفاهی وانگیزشی
  • اجرای طرحها، مقررات، آئین نامه ها ودستورالعملهای ایمنی
  • طراحی ،استقرار وبازنگری نظام مشارکت وتحول اداری
  • استقرار وبازنگری نظامهای ارزیابی وخودارزیابی شرکت
  • استقرار وبازنگری سیستمهای بهبودکیفیت وبهره وری در شرکت