تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباطات

شرح وظایف

–  نظارت ومدیریت بر فرایندبررسی نیازهای اطلاعاتی شرکت جهت طراحی وپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

– نظارت بر سیستمهای نظام جامع آماری وآمار ثبتی جهت تهیه وتحلیل گزارش های آماری مدیریت

–  نظارت برجمع آوری، طبقه بندی و ثبت و نگهداری مشخصات پروژه ها، کلیه تاسیسات فوق توزیع ، انتقال و نیروگاهها

–  مدیریت برشبکه های اطلاعاتی، اینترنت و اینترانت و غیره به منظور ارتقاء وبهبود وپشتیبانی آنها

–  مدیریت برفرایندپشتیبانی فنی و امنیتی سیستم های رایانه ای اعم از سخت افزاری یا نرم افزاری کلیه واحدهای شرکت

–  نظارت بر طراحی بانکهای اطلاعاتی فرمها و دستورالعملهای مربوطه و ارسال آنها به واحدهای شرکت جهت تکمیل

–  نظارت بر تهیه و تدوین کارنامه سالانه شرکت ،بولتن آماری و گزارش مربوط به پیشرفت طرحها و فعالیتها

–  نظارت بر ارائه خدمات لازم در جهت افزایش کیفیت استفاده از سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری در شرکت

– انجام  مطالعه و تحقیق مستمر در خصوص آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه پیشنهادات جهت تنظیم خط مشی ها، آرمان و برنامه ریزی های استراتژیکی شرکت

–  پیگیری و نظارت بر استقرار سیستمهای جدید سخت افزاری ،نرم افزاری و شبکه ای و استفاده نتایج حاصل از پیشرفتهای تکنولوژی در جهت بالا بردن سطح کارآئی کارکنان درزمینه فناوری اطلاعات

–  نظارت برتعمیم، تخصیص ونصب وراه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات واحدهای مختلف

–  برنامه ریزی جهت ایجاد و پیاده سازی و ارتقاء طرحهای ICT  شرکت در چارچوب اهداف،‌استراتژی و سیاستهای شرکت

– نظارت بر تهیه اسناد مناقصه وشرح خدمات پروژه های ICT واخذبودجه موردنیاز

– بررسی وبکارگیری روشهای لازم جهت شناسایی ،توسعه وبه اشتراک گذاری دانش واطلاعات روز با استفاده ازفناوری اطلاعات

– هماهنگی واقدام لازم جهت برنامه ریزی وبودجه بندی فناوری اطلاعات در راستای سیاستهای شرکت توانیر

– نظارت برتهیه وپشتیبانی آرشیواسنادفنی واداری

– تلاش درجهت حفظ امنیت اطلاعات وارتباطات درحوزه فعالیت شرکت

– تلاش در جهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی واستراتژیک شرکت

– نظارت بر عملکرد فناوری اطلاعات وبخش آمار واطلاعات و پرسنل تحت سرپرستی

–  انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : داوود محمدی

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
تلفن مستقیم :  ۳۳۰۱۳۵۲۰

ایمیل : ict@yrec.co.ir