تاریخ آخرین ویرایش: ۰۴ / ۰۲ /۱۴۰۰

معاونت منابع انسانی

هدایت و نظارت بر
 •  مطالعات بار، پیش بینی و برنامه ریزی دهساله، پنجساله و سالیانه احداث، تقویت و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع
 •  تعیین اولویت، هماهنگی بودجه و ابلاغ پروژه های جدیدالاحداث، تقویت و توسعه شبکه انتقال، فوق توزیع، فیبر نوری، دیسپاچینگ و مخابرات به واحد طراحی و برنامه ریزی شبکه فیبر نوری و دیسپاچینگ و مخابرات
 •  تهیه و تنظیم و ابلاغ برنامه و بودجه سالیانه و بلند مدت واحدهای شرکت، شامل هزینه های سرمایه ای و عملیاتی ، تعمیر و نگهداری و پیش بینی نحوه تامین منابع مالی ، نیروی انسانی و … و پیگیری های موضوع تا تصویب نهایی و نظارت های ذیربط
 •  کنترل برنامه و بودجه ابلاغ شده به واحدها و انجام اصلاحات لازم در قالب برنامه و بودجه مصوب
 •  اعمال کنترل های اعتباری در طول سال و ارزیابی بودجه های تخصیصی طرح ها و پروژه ها و مقایسه آن با بودجه های اعتباری و مصوب هر طرح و پروژه و تجزیه و تحلیل انحرافات و تهیه گزارشات مدیریتی
  کلیه فعالیت های مربوط به قراردادهای پشتیبانی و امنیتی زیرساخت و سیستم های اطلاعاتی و برنامه ریزی و توسعه و مدیریت ICT
  راهبری سرویس های شبکه و ارتباطات شامل عملیات پشتیبانی برپاداری و حفظ امنیت و رعایت استانداردها سرویس ها و زیرساخت و توسعه ICT
  فرآیند فروش انشعاب و انرژی به متقاضیان فوق توزیع، خدمات پس از فروش و وصول مطالبات مربوط
  تعیین شاخص ها به منظور افزایش بهره وری در زمینه های مصرف انرژی الکتریکی توسط مشترکین فوق توزیع
  تعیین نیاز های شرکت در رابطه با نرم افزارهای اطلاعاتی مرتبط، تهیه برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت سیستم های اطلاعاتی بویژه ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه و پیاده سازی سیستم ورود مکانیزه اطلاعات و گزارشگیری
  ایجاد، بهره برداری و بروز نگهداری بانک اطلاعات جامع از آرشیوهای فنی، نشریات فنی و میکروفیلم به منظور پشتیبانی تصمیم گیری واحدهای ذیربط
  جمع آوری اطلاعات آماری (آمار بار و انرژی) تولید و انتقال از واحدهای مختلف شرکت و شرکتهای تولید و انتشار آنها در قالب بولتن، گزارشات آماری و مدیریتی، کارنامه و …
  نظارت و هماهنگی در توسعه سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)
  طرح های مدیریت و انتقال تکنولوژی در سطح شرکت شامل مراحل شناسایی، انتخاب، دستیابی و ارزیابی تکنولوژی های موجود و جدید در واحدهای مختلف شرکت
  برنامه ریزی برای بکارگیری هر چه بیشتر نتایج پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته
  بررسی پیشنهادهای تحقیقاتی واصله و اصلاح شرح خدمات تا مرحله تصویب

نام و نام خانوادگی معاون : ابوالفضل شرافت

 مدرک: دکتری
تلفن مستقیم : ۳۸۲۴۵۷۳۶

ایمیل : sherafat.a@yrec.co.ir