تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

پیوندها

وب سایت های ملی

عنوان سایت آدرس اینترنتی
درگاه ملی خدمات دولت هوشمند https://iran.gov.ir
درگاه ملی خدمات دولت همراه https://mob.gov.ir
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات http://foia.iran.gov.ir
سامانه دادور http://www.bemcenter.ir
سامانه ستاد http://www.setadiran.ir
سامانه ثبت نام امریه http://amriyeh.moe.gov.ir
 

وب سایت های صنعت آب و برق

عنوان سایت آدرس اینترنتی
حوزه ستادی وزارت نیرو http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Setad
درگاه ملی خدمات دولت همراه https://mob.gov.ir
شرکت‌های مادر‌تخصصی http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Specialized-holding-companies
شرکت‌های برق منطقه ای http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Specialized-holding-companies
شرکت‌های توزیع نیروی برق http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Electric-power-distribution-companies
شرکت‌های آب منطقه‌ای http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Regional-water-companies
شرکت‌های آب و فاضلاب شهری http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Regional-water-companies
شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Regional-water-companies
شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی http://moe.gov.ir/Sites-of-Water-Electricity/Institutions-research-and-training-(1)
 

وب سایت های استانی

عنوان سایت آدرس اینترنتی
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد http://www.yed.co.ir
استانداری یزد http://ostanyazd.ir
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان https://investinyazd.ir