تاریخ آخرین ویرایش: ۲۵ / ۱۱ /۱۴۰۰

ارتباط با مسئولین معاونتها و دفاتر

پیش شماره استان یزد : ۰۳۵

 

 

عنوان دفتر فرد پاسخگو تلفن تماس  نمابر
مدیر عامل فاطمه امینی ۳۳۰۱۳۵۰۲  ۳۸۲۵۳۳۹۶
معاونت برنامه ریزی زهرا شیخعلیشاهی ۳۳۰۱۳۵۳۶ ۳۸۲۵۹۲۵۷
معاونت طرح و توسعه خلیل پیام ۳۳۰۱۳۴۰۱ ۳۸۲۵
معاونت بهره برداری فهیمه گلی نژاد ۳۳۰۱۱۲۰۲
معاونت مالی و پشتیبانی فاطمه نقدی ۳۳۰۱۳۳۰۱ ۳۸۲۵۲۵۱۱
معاونت منابع انسانی ۳۳۰۱۳۴۷۷
معاونت هماهنگی سالاری فرد ۳۳۰۱۳۳۱۱ ۳۸۲۵۵۰۵۸
دفتر حراست و امور محرمانه علی خدامراد منگری ۳۳۰۱۳۱۰۱ ۳۸۲۵۳
دفتر حقوقی ۳۳۰۱۳۳۹۰
دفتر روابط عمومی مجید دهقان ۳۳۰۱۳۵۷۵