تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

شناسنامه خدمات الکترونیکی

image_pdfimage_print
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۰ درخواست افزایش قدرت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۱ درخواست کاهش قدرت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۲ درخواست کاهش موقت قدرت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۳ درخواست جمع آوری دائم انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۴ درخواست تغییر نام مشترکین تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۵ درخواست آزمایش کنتور تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۶ درخواست قطع موقت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۷ درخواست وصل مجدد انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۸ درخواست قطع موقت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۹ درخواست تفکیک انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۱۰ درخواست ادغام انشعاب تلفن مسئول خدمت