تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

شناسنامه خدمات الکترونیکی

۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۰ درخواست افزایش قدرت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۱ درخواست کاهش قدرت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۲ درخواست کاهش موقت قدرت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۳ درخواست جمع آوری دائم انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۴ درخواست تغییر نام مشترکین تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۵ درخواست آزمایش کنتور تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۶ درخواست قطع موقت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۷ درخواست وصل مجدد انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۸ درخواست قطع موقت انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۹ درخواست تفکیک انشعاب تلفن مسئول خدمت
۱۳۰۳۲۱۱۸۱۱۰ درخواست ادغام انشعاب تلفن مسئول خدمت