تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

وظایف دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
۱-پیگیری کلیه دعاوی علیه شرکت و یا شرکت علیه دیگران و تهیه و تنظیم لوایح و مستندات و دفاعیات و
اعتراضات با رعایت صرفه و صلاح شرکت طبق مقررات در مراجع قضایی ، انتظامی و نظامی به وکالت ازشرکت
و مدیر عامل
۲-تحقیق و رسیدگی و اقدام قانونی در مورد تجاوز به اراضی و اموال و حقوق و حریم های شرکت و دیگر
حوادث ارجاعی واحد های شرکت
۳-بررسی ، پیگیری و پاسخ گویی به شکایات واصله اداری
۴-بررسی و اظهار نظر حقوقی در تهیه و تنظیم انعقاد قرارداد ها و دیگر استعلامات حقوقی شرکت
۵-پیگیری و اقدام لازم حقوقی در رابطه با کلیه موقوفات ( اعم از قراردادها و پرونده ها )
۶-اجرای آئین نامه مستندات سازی اموال غیر منقول شرکت
۷-حمایت قضایی از کارکنان شرکت
۸-ارائه گزارش های مورد نیاز شرکت از گردش کار هر پرونده
۹-نظارت بر عملکرد اداری و وظایف کارکنان دفتر حقوقی و مشاوران
۱۰-پیگیری امور مربوط به خصوصی سازی و واگذاری امور
۱۱-بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش های کاری کارکنان
۱۲-پیگیری دیگر موارد ارجاعی و ضوابط و سیاست های ابلاغی از مافوق در راستای نیل به اهداف شرکت