تاریخ آخرین ویرایش: ۲۰ / ۱۲ /۱۳۹۹

مواد ۹۱ و ۹۲ قانون خدمات کشوری

ماده ۹۱- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

  • تبصره۱- دستگاههای اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس وبه تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌تواننددستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی بای مدت یک ماه تا یکسال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
  • تبصره۲- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تایید بازرس معتمد و مدی مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
  • تبصره۳- دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی رارسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
  • تبصره۴- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قراردا د به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.

ماده ۹۲- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال سستی نموده باشند. مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس نمابر
علیرضا کازرانی نژاد مدیر بودجه و بازرس ویژه ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۱۸۵۲۲۲۸ ۳۸۲۵۹۲۵۷