1

مجری طرح تولید پراکنده

شرح وظایف

1-  اطلاع‌رسانی ، بسترسازی و برنامه‌ریزی جهت توسعه نیروگاههای تولید پراکنده.
2- انجام هماهنگی‌ لازم با ارگانهای ذیربط جهت تسهیل در امور متقاضیان احداث نیروگاههای تولید پراکنده.
3- ارائه اطلاعات و همکاری در تدوین اهداف ، لوایح قانونی ، مقررات ، سیاستها و … .
4- تدوین و ایجاد رویه‌های اجرایی مورد نیاز .
5- ایجاد هماهنگی لازم با شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق .
6- پیش‌بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز .
7-  بررسی مدارک و مستندات جهت صدور موافقتنامه و پروانه احداث .
8- ماده سازی قراردادهای خرید تضمینی برق .
9- نظارت عالیه بر قراردادهای خرید تضمینی برق .
10- همکاری در تدوین استاندارد و معیارهای فنی مرتبط با نیروگاههای تولید پراکنده.

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مجری : حسین زارعی

 
تلفن مستقیم : 38259254