تاریخ آخرین ویرایش: ۱۶ / ۰۴ /۱۴۰۰

پرسشنامه سنجش رضایتمندی بازنشستگان

image_pdfimage_print
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم
 • خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنظری ندارم