1

دفتر روابط عمومی

شرح وظایف

– تلاش مستمر در جهت ايجاد هماهنگي وتقويت ارتباط موثر بين شركت وساير ادارات دولتي، نهادهاي انقلابي و جامعه

– ايجاد فرصتهاي مناسب براي تحقق خط مشي ها و سياستهاي تبليغاتي وزارت نيرو

– انجام اقدامات لازم جهت ارتباط با رسانه هاي گروهي به منظورمعرفي خدمات شركت و ارائه آمار واطلاعات مربوط به عملكرد شركت در چارچوب ضوابط و مقررات جاري

– انجام اقدامات لازم براي ايجاد ارتباط مسئولان شركت با مردم و رسانه هاي گروهي

– نظارت بر تحليل و جمع بندي ديدگاهها و نظرات مردم درباره فعاليتهاي شركت

– تلاش در جهت ارائه راهكارهاي مناسب براي انعكاس مطلوبتر فعاليتهاي شركت

– مديريت بر فرايندخبر(جمع آوري اطلاعات،توليدخبر،نشر،گردآوري ،تجزيه وتحليل و….)

– برگزاري سمينارها، نمايشگاهها و انتشار بولتن و نشريات براي معرفي بهتر فعاليتهاي شركت به منظور اطلاع رساني شفاف و به موقع

– نظارت بر برگزاري جشن ها و مراسم هاي مختلف شركت و انعكاس آن در نشريات وزارتخانه ،توانير و غيره

– نظارت و همكاري لازم در انتشار آگهي هاي موردنياز شركت در نشريات

– پيگيري انتشارنشريه داخلي شركت

– همكاري و هماهنگي با روابط عمومي نهادها، سازمانهاي استان، حوزه ستادي وزارت نيرو و شركت توانير

– فراهم نمودن زمينه مناسب جهت بازديد گروههاي مختلف از تاسيسات شركت

– شركت در جلسات شوراي روابط عمومي استان

– برنامه ريزي جهت ديدار مسئولين شركت با مقامات استاني

– نظارت بر كليه اموركتابخانه شركت(تهيه كتب،ثبت،نگهداري وامانت و…..)

– نظارت برنيازسنجي،تعيين وسنجش اثربخشي كانالهاي ارتباطي

– برنامه ريزي ونظارت برسنجش رضايت مشتريان وذينفعان ازطريق انجام نظرسنجي

– نظارت بر رسيدگي به درخواستهاي ارباب رجوع در حوزه اختيارات روابط عمومي

– نظارت بر اطلاع رساني داخلي وخارجي شركت در زمينه هاي مختلف ازطربق كانالهاي ارتباطي سامانه پيام كوتاه،اينترنت و…

– نظارت بر برنامه ها وفعاليتهاي طرح تكريم ارباب رجوع و تلاش در جهت افزايش رضايت ارباب رجوع وكاهش شكايات

  • همكاري وهماهنگي درطرحهاي ارزيابي شركت توسط شركت توانيروسايرمراجع
  • تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي و استراتژيك شركت

– نظارت بر عملكرد پرسنل تحت سرپرستي

– انجام ساير وظايف شغلي طبق دستورمقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : مجید دهقان بنادکی

تلفن مستقیم : ۳۸۲۵۹۲۵۵

ایمیل : pr@yrec.co.ir