1

امورتدارکات وقراردادها

شرح وظایف

 • – نظارت و هماهنگ نمودن كليه عمليات مربوط به‏ خريد كالا و خدمات موردنياز شركت از منابع داخلي و خارج از كشور

  – نظارت و هماهنگي بين امور تداركات ، درخواست‏كننده واداره انبار به‌منظور ارائه خدمات مربوط به‏ تهيه كالا به‏ بهترين نحوه ممكن دركوتاهترين زمان

  – كنترل و نظارت براقدامات مربوط به‏ خريدهاي خارجي در محدوده اختيارات باتوجه به‏ مقررات و مصوبات و بخش‌نامه‌ها

  – نظارت بر اجراي كامل مقررات ، دستورالعمل‌هاوآئين نامه هاي مالي و انبارداري

  – نظارت بر تهيه و تدوين دستورالعملهاي مربوط به خريد كالا و خدمات مورد نياز شركت

  – كنترل ونظارت برانجام اقدام لازم جهت اخذ قراردادبراي ترك تشريفات اخذشده

  – نظارت بر فروش اشياء اسقاط شده بر طبق آئين‌نامه‌هاي مربوط

  – نظارت براقدامات مربوط به‏ ترخيص كالا،اخذخسارات احتمالي و…

  – نظارت بر اقدامات مربوط به‏ تخصيص و تامين ارز موردنياز قراردادها و گشايش اعتبار اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح

  – كنترل موجودي انبار ها مطابق نيازهاي اعلام شده شركت

  – نظارت بر سيستم انبارداري ،كدگذاري،كنترل شرايط محيطي انبارها ونگهداري وحفظ كيفيت كالاهاي انبار

  – نظارت برنحوه انبار نمودن كالاها و دراختيار گذاردن آنها به منظور به حداقل رساندن سرمايه گذاري در موادوملزومات اداري

  – اقدامات لازم براي تهيه ملزومات اداري شركت

  – همكاري و هماهنگي لازم با ساير واحد‌هاي شركت

  – شركت در جلسات ،كميسيون‌ها و سايرموارد باتوجه به‏ نياز شركت

  – حصول اطمينان از حسن انجام وظايف‌كاركنان تابع با اعمال نظارت مستقيم بركار آنها

  – نظارت برتهيه وتكميل بانكهاي اطلاعاتي موردنيازامورتداركات وقراردادها وانبار

  – همكاري باتيم انبارگرداني درانتهاي سال وانبارگرداني ميان دوره اي به منظور تصحيح اطلاعات آماري انبار

  – نظارت برتهيه گزارش هاي عملكردي وآماري امور و ارائه به‏ مقام‌مافوق

  – تلاش درجهت استقرار و ارتقاء نظام هاي مديريتي و استراتژيك شركت

  – انجام ساير وظايف مرتبط شغلي طبق دستور مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی سرپرست : مهدی رضایی

تلفن مستقیم :۳۸۲۵۳۶۲۶

ایمیل : mali@yrec.co.ir