مشخصات شرکت

نام سازمان : شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

شناسه ملی شرکت    10861606540

شماره مجوز تاسیس شرکت : 1367/4/15

تاریخ مجوز تاسیس : 1367/5/5

تاریخ تاسیس شرکت : 1367/5/5

کد اقتصادی : 411315665548

شماره ثبت : 1477

تاریخ تاسیس: 1366/4/12

کد پستی : 8916713338

 

 

اطلاعات تماس با شرکت