تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

شرح وظایف

تدوین برنامه استراتژیک نیروی انسانی شرکت براساس خط مشی واهداف کلی شرکت

– نظارت برپیش بینی نیازهای نیروی انسانی آینده درچارچوب سیاستها و برنامه های مصوب شرکت

– ارائه طرحهای تأمین نیروی انسانی به منظور تأمین نیازهای حال وآینده شرکت

– نظارت برفرآیندجذب وبکارگیری نیروی انسانی براساس دستورالعمل هاوآیین نامه ها

– نظارت بر انجام امورتشریفات استخدام و تهیه پیش نویس قراردادهای مربوطه

– نظارت برفرآیند نقل وانتقال کارکنان واخذمجوزهای مربوطه

– نظارت بر تهیه وتنظیم آمار و اطلاعات پرسنلی وتحلیلهای موردنیاز وارائه به مراجع مرتبط

– نظارت برتدوین طرحهای مناسب برای آموزش نیروی انسانی شرکت از استخدام تا بازنشستگی

– نظارت بربررسی و برآورد نیازهای آموزشی کارکنان وسازمان وبرنامه ریزی به منظوررفع خلأ های آموزشی

– نظارت برتهیه تقویم دوره های آموزشی سازمان در اواخر هر سال به منظور نظام مند نمودن برنامه های آموزشی

– نظارت براجرای دقیق برنامه های آموزشی طراحی شده و اتخاذ تدابیر لازم برای حصول اطمینان از کیفیت اجرای برنامه ها

– نظارت برطراحی و اجرای مکانیزمهای بازخورد به منظور اصلاح برنامه های آموزشی تدوین شده

– نظارت برمعرفی واعزام افراد به مراکز آموزشی ،همایشها وسمینارهاجهت شرکت در دوره های مورد نیاز

– بررسی و تائید گزارشهای تهیه شده مورد نیاز در زمینه آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

– نظارت برپیگیری جهت اخذ گواهینامه های آموزشی پرسنل ازمؤسسه های ذیربط

– نظارت وکنترل برفرآیندمعادلسازی دوره های نظام جامع آموزش کارکنان

– نظارت برفرایندبرگزاری آزمون ارتقاء شغلی پرسنل جهت ارتقاء به پستهای کارشناسی

– نظارت برفرآیند پذیرش وبکارگیری کارآموز از دانشگاهها

– نظارت برثبت وبروزرسانی سوابق آموزشی پرسنل

– کنترل و بررسی صورت وضعیتهای آموزش ،سمینارهاو….

– تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی واستراتژیک شرکت

– نظارت بر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی

– انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : حمیدرضا سرداری

تلفن مستقیم : ۳۱۸۵۳۴۸۵