تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

امور کارکنان و رفاه

شرح وظایف

 • اجرای نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت برق در شرکت برق منطقه ای مازندران و نظارت دائم بر حسن اجرای آن
 • اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره اداری و پرسنلی در سطح شرکت
 • تعیین حقوق و مزایای کارکنان شرکت : کارمندان ثابت ، قراردادی ، قرارداد موقت ، کارگران
 • بررسی بخشنامه های صادره در زمینه حقوق و مزایا و تعیین کارکنان مشمول بخشنامه
 • بررسی و اجرای بخشنامه های صادره در زمینه حقوق کارکنان بازنشسته شرکت : کشوری – تأمین اجتماعی
 • مدیریت و اجرای بیمه خدمات درمانی کارکنان شاغل و بازنشسته
 • بررسی اسناد پزشکی در چارچوب قرادادهای منعقده با شرکت بیمه و پرداخت خسارت درمان
 • بررسی رتبه شغلی ، دوره های آموزشی کوتاه مدت، دوره های آموزشی بلندمدت منجر به اخذ مدرک تحصیلی و مدارک تحصیلی اخذ شده از دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور و اعمال
 • تغییرات و امتیازات متعقله
 • اجرای آئین نامه مرخصی ها ، صدور احکام مرخصی استحقاقی، استعلاجی ، بدون حقوق و نظارت بر حسن اجرای آن
 • صدور معرفی نامه و گواهی اشتغال برای کارکنان
 • انجام مکاتبات با هسته گزینش ، دفتر حراست و سایر مراجع ذیربط در زمینه تأیید صلاحیت ها
 • انجام مکاتبات اداری و پاسخگویی به هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف ، اداره کار و … سایر مراجع ذیربط در موارد لزوم
 • برنامه ریزی و انجام برنامه های رفاهی و اجرای مصوبات کمیته رفاه شرکت
 • بررسی شرایط احراز کارکنان جهت تصدی پست های سازمانی چارت تشکیلاتی مصوب شرکت
 • صدور احکام کارگزینی در کلیه موارد
 • ارتباط مستمر با دفتر فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) جهت بروز رسانی، اجرای تغییرات، تدوین برنامه های نرم افزاری و ارتقاء سیستم پرسنلی
 • استخراج گزارش های آماری بر حسب نیاز برای کلیه معاونت های شرکت
 • صدور مأموریت های بسیجی، ورزشی ، همکاری با ستادهای برگزاری انتخابات و …
 • انجام کلیه امور ارجاعی در چارچوب وظایف محوله
 • تشکیل پرونده و بایگانی کلیه پرونده های پرسنلی و اداری به صورت فیزیکی و اسکن تمامی پرونده ها و ارسال به سیستم جامع منابع انسانی

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : مهدی هاشمی

تلفن مستقیم : ۳۱۸۵۳۴۵۰