1

مستندات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)

bamahse

آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه ها

خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

دستورالعمل نحوه حضور مسئولین ایمنی در کارگاه ها

راهنمای ثبت نام و مقررات سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی