1

دفتر فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباطات

شرح وظایف

–  نظارت ومديريت بر فرايندبررسي نيازهاي اطلاعاتي شركت جهت طراحي وپياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

– نظارت بر سيستمهاي نظام جامع آماري وآمار ثبتي جهت تهيه وتحليل گزارش هاي آماري مديريت

–  نظارت برجمع آوري، طبقه بندي و ثبت و نگهداري مشخصات پروژه ها، كليه تاسيسات فوق توزيع ، انتقال و نيروگاهها

–  مديريت برشبكه هاي اطلاعاتي، اينترنت و اينترانت و غيره به منظور ارتقاء وبهبود وپشتيباني آنها

–  مديريت برفرايندپشتيباني فني و امنيتي سيستم هاي رايانه اي اعم از سخت افزاري يا نرم افزاري كليه واحدهاي شركت

–  نظارت بر طراحي بانكهاي اطلاعاتي فرمها و دستورالعملهاي مربوطه و ارسال آنها به واحدهاي شركت جهت تكميل

–  نظارت بر تهيه و تدوين كارنامه سالانه شركت ،بولتن آماري و گزارش مربوط به پيشرفت طرحها و فعاليتها

–  نظارت بر ارائه خدمات لازم در جهت افزايش كيفيت استفاده از سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري در شركت

– انجام  مطالعه و تحقيق مستمر در خصوص آخرين دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه پيشنهادات جهت تنظيم خط مشي ها، آرمان و برنامه ريزي هاي استراتژيكي شركت

–  پيگيري و نظارت بر استقرار سيستمهاي جديد سخت افزاري ،نرم افزاري و شبكه اي و استفاده نتايج حاصل از پيشرفتهاي تكنولوژي در جهت بالا بردن سطح كارآئي كاركنان درزمينه فناوري اطلاعات

–  نظارت برتعميم، تخصيص ونصب وراه اندازي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري فناوري اطلاعات و ارتباطات واحدهاي مختلف

–  برنامه ريزي جهت ايجاد و پياده سازي و ارتقاء طرحهاي ICT  شركت در چارچوب اهداف،‌استراتژي و سياستهاي شركت

– نظارت بر تهيه اسناد مناقصه وشرح خدمات پروژه هاي ICT واخذبودجه موردنياز

– بررسي وبكارگيري روشهاي لازم جهت شناسايي ،توسعه وبه اشتراك گذاري دانش واطلاعات روز با استفاده ازفناوري اطلاعات

– هماهنگي واقدام لازم جهت برنامه ريزي وبودجه بندي فناوري اطلاعات در راستاي سياستهاي شركت توانير

– نظارت برتهيه وپشتيباني آرشيواسنادفني واداري

– تلاش درجهت حفظ امنيت اطلاعات وارتباطات درحوزه فعاليت شركت

– تلاش در جهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي واستراتژيك شركت

– نظارت بر عملكرد فناوري اطلاعات وبخش آمار واطلاعات و پرسنل تحت سرپرستي

–  انجام ساير وظايف مرتبط شغلي طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی سرپرست : احمد کردستانی

 مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی برق
تلفن مستقیم :۳۸۲۵۲۵۱۳

ایمیل : ict@yrec.co.ir