1

دفتر مهندسی طرح ها

شرح وظایف

– تهيه و تدوين خط ‏مشي، روشهاي اجرايي ودستورالعملهاي معاونت طرح وتوسعه وبه روزنگهداشتن آنها

– نظارت بر تهيه مشخصات و اسناد فني مناقصات پروژه ها وانجام اقدامات لازم براي تصويب آنها

– نظارت بر اجراي دستورالعمل‏‏ها، استانداردها و آئين‏نامه‏هاي مصوب مربوط به  طرح‏ها و نظارت بر اجراي آنها

– نظارت بر ايجاد وبه روز رساني بانك اطلاعاتي فعاليت هاي پروژه ها و اطلاعات مربوط به مشاوران وپيمانكاران

– ارزيابي كيفي مشاوران وپيمانكاران

– هماهنگي براي به روز نگه داري واجراي دستورالعمل راه اندازي پروژه ها

– انجام تحليل‏هاي موردنياز در زمينه پيشرفت فعاليت‏هاي اجرايي و ارائه آن‏ به‏ مقام مافوق

– همكاري و هماهنگي با مجريان طرح‏ها در انعقاد قراردادها و اجراي آنها

– هماهنگي براي به روز نگه داري و اجراي دستورالعمل تستهاي كارخانه اي تجهيزات خريداري شده

– تلاش در جهت استقراروبه روزنگهداري نظام مهندسي ارزش ، سيستم جامع مديريت پروژه و مديريت دانش

–  تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي و استراتژيك شركت

– نظارت بر عملكرد پرسنل تحت سرپرستي

– انجام وظايف محوله در كميته هاي تخصصي براساس احكام مربوطه

– انجام ساير وظايف مرتبط شغلي طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مجری :مهدی جعفری

تلفن مستقیم : 31853405