هوشمندانه مصرف کنیم۵(اینفوگرافیک)

کلیپ مدیریت مصرف در زمستان(موشن گرافی)

کلیپ مدیریت مصرف برق در زمستان

هوشمندانه مصرف کنیم۴(اینفوگرافیک)

هوشمندانه مصرف کنیم۳(ااینفوگرافیک)

بیش از ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق با تنظیم کولر روی دمای ۲۶ درجه(اینفوگرافیک)

تعویض فیلتر کولر گازی(اینفوگرافیک)

خودداری از قراردادن ظرف غذای گرم در یخچال(اینفوگرافیک)

کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق کولر با عایق کاری(اینفوگرافیک)

ااستفاده از حالت اسلیپ در رایانه ها(اینفوگرافیک)

افزایش بازدهی کولر آبی با نصب سایه بان(اینفوگرافیک)