پادکست فرکانس حیاتی از کتاب مصیبت‌های شاغل بودن

پادکست فرکانس حیاتی از خطبه فدکیه

پادکست فرکانس حیاتی از کتاب جاناتان مرغ دریایی

پادکست فرکانس حیاتی غول مصرف

پادکست فرکانس حیاتی از کتاب نقش دل در مدیریت