تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

امور دیسپاچینگ

شرح وظایف

– نظارت بر برنامه‌ریزی و انجام مانورهای شبکه تحت مدیریت دیسپاچینگ جهت هرچه پایدارترماندن شبکه

– نظارت بر تنظیم و برنامه‌ریزی فعالیت های دیسپاچینگ در چارچوب برنامه‌های مصوب شرکت

– پیشنهاد و ارائه خط مشی های لازم برای بهره برداری از شبکه برق استان ، دیسپاچینگ و سیستمهای وابسته به آن به مسئولین مربوطه درراستای آمار اخذ شده و مطالعات صورت گرفته

– نظارت و هماهنگی ارتباط با دیسپاچینگ های منطقه ای، ملی، شرکت توزیع، صنایع بزرگ  ومصارف عمده جهت اجرای برنامه‌های خروجی درخواست شده واحدهای تعمیراتی تا حصول نتیجه نهایی

– نظارت و تائید نهایی نقشه های تک خطی ترسیم شده در امور

– نظارت کلی براجرای مقررات ودستورالعملهای مصوب در دیسپاچینگ و شبکه تحت پوشش درچارچوب موارد مربوطه

– نظارت برتهیه گزارشها و مطالعات انجام شده درامور دیسپاچینگ و ارائه موارد به واحدها و مسئولین مربوطه

– نظارت برمطالعات جامع شبکه وجمع آوری وبروزرسانی اطلاعات مربوطه

– نظارت بربهره برداری ونگهداری ازسیستم های مخابراتی پست های انتقال وفوق توزیع وسیستم دیسپاچینگ آنلاین

– نظارت برتهیه گزارش حوادث وارائه به واحدهای مربوطه وارائه راهکارجهت کاهش آنها

– بررسی‏و نظارت مستمر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی به‏منظور شناخت نارسایی‏ها و پیشنهاد طرح‏های مناسب برای ارتقا کمی و کیفی وظایف

– نظارت براجرای قوانین و مقررات ایمنی وانجام اقدامات مرتبط با کاهش حوادث انسانی وکاهش ضایعات ورعایت الزامات دستورالعملها وآئین نامه های مربوطه

– تلاش درجهت حفظ وبهبود کیفیت توان انرژی در مقوله های شناسایی عیب، کنترل واصلاح آن

– حفظ و بهبود سیستم تضمین کیفیت و استراتژیهای شرکت در چارچوب مستندات تعریف شده مرتبط با فعالیتهای واحد

– تلاش در جهت استقرار و بهبود نظام خود ارزیابی در شرکت

– تلاش در جهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی واستراتژیک شرکت

– انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : سید عباس حسینی

شماره تماس : ۳۳۰۱۱۳۰۳