1

دفتر فنی انتقال

شرح وظایف

– نظارت بر تعميرات تجهيزات شبكه انتقال و فوق توزيع استان وارائه خط مشي وپيشنهاد موردنيازدراين ارتباط

– برنامه ريزي كليه امور مربوط به دفتر فني انتقال وپيگيري انجام آنها

– نظارت و پيگيري تحليل حوادث بوجود آمده در شبكه انتقال و فوق توزيع

– نظارت فني بر برقدار نمودن پروژه هاي جديد

– كنترل كليه اقدامات لازم در ارتباط با نظارت بر بازديد و تعميرات خطوط انتقال و فوق توزيع

– كنترل كليه اقدامات لازم در ارتباط با نظارت، تعميرات دوره اي و اساسي تجهيزات پستها

– كنترل كليه اقدامات لازم در ارتباط با نظارت بر تست و تعميرات سيستم حفاظت كنترل شبكه انتقال و فوق توزيع

– كنترل سفارشهاي لوازم يدكي شبكه انتقال و فوق توزيع

– ايجاد هماهنگي براي تهيه برنامه زمان بندي ساليانه سرويس و نگهداري تجهيزات شبكه انتقال وفوق توزيع استان

– ايجاد هماهنگي جهت تهيه پيش نويس بودجه اصلاح و بهينه سازي شبكه انتقال و فوق توزيع استان يزد و نظارت بر هزينه كردن آن

– نظارت بربروزرساني اسناد،نقشه هاي پستها وخطوط واطلاعات مربوط به رله هاي حفاظتي ونگهداري آنها

– بررسي وتائيدمدارك فني خطوط وپست هاي انتقال وفوق توزيع

– نظارت برتهيه وبروزرساني بانك اطلاعاتي ايستگاههاي خطوط انتقال

– همكاري با امورانتقال نيرو،دفترفني نظارت برتوليد ومديريت شبكه درامربررسي وتجزيه وتحليل حوادث وقطعي هاي بوجودآمده درشبكه

– نظارت بربررسي فني درامررفع معارضين خطوط انتقال وهمكاري بادفترحقوقي

– بررسي وتائيدصورت وضعيت هاي ارسالي از طرف پيمانكاران تعميرونگهداري شبكه

– نظارت براجراي قوانين و مقررات ايمني ورعايت الزامات دستورالعملها وآئين نامه هاي مربوطه توسط پرسنل تحت سرپرستي

– بررسي‏و نظارت مستمر عملكرد پرسنل تحت سرپرستي به‏منظور شناخت نارسايي‏ها و پيشنهاد طرح‏هاي مناسب براي ارتقا كمي و كيفي وظايف دفتر

– تلاش درجهت حفظ وبهبود كيفيت توان انرژي در مقوله هاي شناسايي عيب، كنترل واصلاح آن

– تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي و استراتژيك شركت

– انجام ساير وظايف مرتبط شغلي طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : سیف الله افضلیان تبار

تلفن مستقیم :