تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر فنی انتقال

شرح وظایف

– نظارت بر تعمیرات تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع استان وارائه خط مشی وپیشنهاد موردنیازدراین ارتباط

– برنامه ریزی کلیه امور مربوط به دفتر فنی انتقال وپیگیری انجام آنها

– نظارت و پیگیری تحلیل حوادث بوجود آمده در شبکه انتقال و فوق توزیع

– نظارت فنی بر برقدار نمودن پروژه های جدید

– کنترل کلیه اقدامات لازم در ارتباط با نظارت بر بازدید و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع

– کنترل کلیه اقدامات لازم در ارتباط با نظارت، تعمیرات دوره ای و اساسی تجهیزات پستها

– کنترل کلیه اقدامات لازم در ارتباط با نظارت بر تست و تعمیرات سیستم حفاظت کنترل شبکه انتقال و فوق توزیع

– کنترل سفارشهای لوازم یدکی شبکه انتقال و فوق توزیع

– ایجاد هماهنگی برای تهیه برنامه زمان بندی سالیانه سرویس و نگهداری تجهیزات شبکه انتقال وفوق توزیع استان

– ایجاد هماهنگی جهت تهیه پیش نویس بودجه اصلاح و بهینه سازی شبکه انتقال و فوق توزیع استان یزد و نظارت بر هزینه کردن آن

– نظارت بربروزرسانی اسناد،نقشه های پستها وخطوط واطلاعات مربوط به رله های حفاظتی ونگهداری آنها

– بررسی وتائیدمدارک فنی خطوط وپست های انتقال وفوق توزیع

– نظارت برتهیه وبروزرسانی بانک اطلاعاتی ایستگاههای خطوط انتقال

– همکاری با امورانتقال نیرو،دفترفنی نظارت برتولید ومدیریت شبکه درامربررسی وتجزیه وتحلیل حوادث وقطعی های بوجودآمده درشبکه

– نظارت بربررسی فنی درامررفع معارضین خطوط انتقال وهمکاری بادفترحقوقی

– بررسی وتائیدصورت وضعیت های ارسالی از طرف پیمانکاران تعمیرونگهداری شبکه

– نظارت براجرای قوانین و مقررات ایمنی ورعایت الزامات دستورالعملها وآئین نامه های مربوطه توسط پرسنل تحت سرپرستی

– بررسی‏و نظارت مستمر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی به‏منظور شناخت نارسایی‏ها و پیشنهاد طرح‏های مناسب برای ارتقا کمی و کیفی وظایف دفتر

– تلاش درجهت حفظ وبهبود کیفیت توان انرژی در مقوله های شناسایی عیب، کنترل واصلاح آن

– تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

– انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : سیف الله افضلیان تبار

تلفن مستقیم :