1

دفتر فتی تولید

شرح وظایف

– نظارت بر بهره برداري از نيروگاه هاي تحت پوشش

– ارائه پيشنهادهاي لازم در ارتباط با بهره برداري، نگهداري و تعميرات تجهيزات نيروگاههاي تحت نظارت

– كنترل و نظارت بر بهره برداري و تعميرات نيروگاهي تحت نظر شركت مديريت توليد برق يزد

– كنترل و نظارت بر سفارشهاي لوازم يدكي مولدهاي نيروگاههاي تحت نظارت

– تهيه و انعقاد قرارداد انرژي با شركت مديريت توليد برق يزد و  BOO  

– ايجاد هماهنگي و نظارت بر تهيه پيش نويس بودجه هاي سرمايه گذاري اختصاصي توليد

– ايجاد هماهنگي جهت تهيه پيش نويس بودجه شركت مديريت توليد برق يزد

– نظارت برعملكردقراردادساليانه توليد نيروگاه هاي توليد پراكنده

– نظارت بر نيروگاه هاي ديزلي شركت توزيع نيروي برق استان

– تاييد مدارك فني تجهيزات نيروگاهي به منظور تامين لوازم يدكي مورد نياز تعميرات وتكميل موجودي انبار

– بررسي پروژه هاي سرمايه گذاري  و بهينه سازي پيشنهادي شركت مديريت توليد

– نظارت بر قراردادخريد انرژي با تعيين ميزان امادگي انرژي الكتريكي وسوخت مورد نياز نيروگاهها

– نظارت بر تدوين برنامه زمان بندي تعميرات روتين ،دوره اي واضطراري

– بررسي وتاييد صورت وضعيت هاي ارسالي مرتبط با قرارداد هاي توليد و تعميرات

 – بررسي و تجزيه وتحليل حوادث ،اتفاقات و معايب فني نيروگاه به منظور انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيري از بروز حوادث

– پيگيري تامين سوخت مصرفي نيروگاه ها از طريق ايجاد هماهنگي با شركت گاز و پخش فراورده هاي نفتي منطقه

– تدوين و بازنگري شاخص هاي ارزيابي شركت مديريت و توليد به منظور ارزيابي بهينه عملكرد نيروگاه ها

– ارزيابي عملكرد پيمان كاران امور بهره برداري ، تعميرات و بهينه سازي با استفاده از چك ليست

– همكاري بادفتر فني توليد شركت توانيروساير شركتهاي برق منطقه اي درامرتدوين وبازنگري دستورالعملهاي كاري

– همكاري با شركت توانير وسازمان توسعه در امر راه اندازي نيروگاه هاي جديد

– نظارت براجراي قوانين و مقررات ايمني وانجام اقدامات مرتبط با كاهش حوادث انساني وكاهش ضايعات ورعايت الزامات دستورالعملها وآئين نامه هاي مربوطه 

– بررسي‏و نظارت مستمر عملكرد پرسنل تحت سرپرستي به‏منظور شناخت نارسايي‏ها و پيشنهاد طرح‏هاي مناسب براي ارتقا كمي و كيفي وظايف دفتر

– تلاش درجهت حفظ وبهبود كيفيت توان انرژي در مقوله هاي شناسايي عيب، كنترل واصلاح آن

– تلاش در جهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي و استراتژيك شركت

– انجام ساير وظايف مرتبط شغلي طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : علی اصغر مدرس

تلفن مستقیم :