تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر فتی تولید

شرح وظایف

– نظارت بر بهره برداری از نیروگاه های تحت پوشش

– ارائه پیشنهادهای لازم در ارتباط با بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات نیروگاههای تحت نظارت

– کنترل و نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی تحت نظر شرکت مدیریت تولید برق یزد

– کنترل و نظارت بر سفارشهای لوازم یدکی مولدهای نیروگاههای تحت نظارت

– تهیه و انعقاد قرارداد انرژی با شرکت مدیریت تولید برق یزد و  BOO

– ایجاد هماهنگی و نظارت بر تهیه پیش نویس بودجه های سرمایه گذاری اختصاصی تولید

– ایجاد هماهنگی جهت تهیه پیش نویس بودجه شرکت مدیریت تولید برق یزد

– نظارت برعملکردقراردادسالیانه تولید نیروگاه های تولید پراکنده

– نظارت بر نیروگاه های دیزلی شرکت توزیع نیروی برق استان

– تایید مدارک فنی تجهیزات نیروگاهی به منظور تامین لوازم یدکی مورد نیاز تعمیرات وتکمیل موجودی انبار

– بررسی پروژه های سرمایه گذاری  و بهینه سازی پیشنهادی شرکت مدیریت تولید

– نظارت بر قراردادخرید انرژی با تعیین میزان امادگی انرژی الکتریکی وسوخت مورد نیاز نیروگاهها

– نظارت بر تدوین برنامه زمان بندی تعمیرات روتین ،دوره ای واضطراری

– بررسی وتایید صورت وضعیت های ارسالی مرتبط با قرارداد های تولید و تعمیرات

– بررسی و تجزیه وتحلیل حوادث ،اتفاقات و معایب فنی نیروگاه به منظور انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیری از بروز حوادث

– پیگیری تامین سوخت مصرفی نیروگاه ها از طریق ایجاد هماهنگی با شرکت گاز و پخش فراورده های نفتی منطقه

– تدوین و بازنگری شاخص های ارزیابی شرکت مدیریت و تولید به منظور ارزیابی بهینه عملکرد نیروگاه ها

– ارزیابی عملکرد پیمان کاران امور بهره برداری ، تعمیرات و بهینه سازی با استفاده از چک لیست

– همکاری بادفتر فنی تولید شرکت توانیروسایر شرکتهای برق منطقه ای درامرتدوین وبازنگری دستورالعملهای کاری

– همکاری با شرکت توانیر وسازمان توسعه در امر راه اندازی نیروگاه های جدید

– نظارت براجرای قوانین و مقررات ایمنی وانجام اقدامات مرتبط با کاهش حوادث انسانی وکاهش ضایعات ورعایت الزامات دستورالعملها وآئین نامه های مربوطه

– بررسی‏و نظارت مستمر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی به‏منظور شناخت نارسایی‏ها و پیشنهاد طرح‏های مناسب برای ارتقا کمی و کیفی وظایف دفتر

– تلاش درجهت حفظ وبهبود کیفیت توان انرژی در مقوله های شناسایی عیب، کنترل واصلاح آن

– تلاش در جهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

– انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : علی اصغر مدرس

تلفن مستقیم :