تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر بازار برق

شرح وظایف

– ایجاد زمینه های ارتباط وهماهنگی بین بازار برق ایران و شرکت برق منطقه ای یزد

– بررسی ،نظارت وتنظیم برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های دفتر در چارچوب برنامه های مصوب شرکت

– ارتباط و هماهنگی با دیسپاچینگ، بازار برق ایران و دیگر واحدهای بیرونی، در چارچوب تفویض اختیارها و در راستای وظایف مرتبط

– ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق وواحدهای مربوط

– بررسی ونظارت در تعیین الگو،وروش پیش بینی بار

– نظارت برتهیه صورتحساب خدمات انتقال و رفع مغایرت از صورتحساب های بازار

–  بررسی و مطالعه روی رفتار بازار، نوع مصارف، امکانات، توانایی تولید و توانایی انتقال

– نظارت وکنترل برپیش بینی ارقام دیماند ساعتی مصرف استان و پیک مصرف

– دریافت اطلاعات و دستورالعمل های ابلاغی و اعلام و ارجاع به متولیان مربوطه

– ارتباط و تعامل با بازار و مرکز دیسپاچینگ ملی جهت رفع اصولی مغایرت ها

– اعلام مغایرتها به مدیریت عامل، و کسب نظرات و سیاست گذاری های کلان مدیریت

– همکاری وهماهنگی بادفترفنی نظارت برتولیدجهت اجرای صحیح قوانین ومقررات بازار

– تلاش به منظور راه اندازی بازارمعاملات دوجانبه جهت شرکت دربورس برق

– نظارت بربررسی وآنالیزعلل ناموفق بودن آزمون ظرفیت تولید

– نظارت بر گزارشها و مطالعات انجام شده در دفتر بازار برق

– نظارت بر تکمیل وتحلیل عملکرد مصرف انرژی

– نظارت براجرای قوانین و مقررات ایمنی وانجام اقدامات مرتبط با کاهش حوادث انسانی وکاهش ضایعات ورعایت الزامات دستورالعمل ها وآئین نامه های مربوطه

– بررسی‏و نظارت مستمر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی به‏منظور شناخت نارسایی‏ها و پیشنهاد طرح‏های مناسب برای ارتقا کمی و کیفی وظایف دفتر

– تلاش درجهت حفظ وبهبود کیفیت توان انرژی در مقوله های شناسایی عیب، کنترل واصلاح آن

– حفظ و بهبود سیستم تضمین کیفیت و استراتژی های شرکت در چارچوب مستندات تعریف شده مرتبط با فعالیت های واحد

– انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی :  محمد یعقوبی طهرانی

شماره تماس : ۳۳۰۱۱۵۰۰