تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

امور انتقال نیرو

شرح وظایف

 • نظارت بربهره برداری و نگهداری از پستهای فوق توزیع و انتقال
 • نظارت بر واگذاری بهره برداری پستهای فوق توزیع و انتقال به بخش خصوصی
 • اجرای پروژه های بهینه سازی بخش ساختمان و تاسیسات
 • نظارت بر سرویس و نگهداری و تعمیر از تاسیسات و موارد ساختمانی پستهای فوق توزیع و انتقال
 • اعلام و پیگیری رفع عیب از تجهیزات به منظور به حداقل رساندن تجهیزات معیوب
 • نظارت بر نحوه انجام مانورهای شبکه براساس دستورالعمل های مانور و دستورالعمل ثابت بهره برداری
 • نظارت بر بهینه سازی مصرف انرژی در پستهای فوق توزیع و انتقال
 • نظارت و تایید نهایی گزارش های تحلیل حوادث و وقایع بوجود آمده در شبکه براساس اطلاعات دریافتی از مسئولین پستها به منظور تعیین علل و عوامل بروز حوادث و پیشگیری از حوادث مشابه
 • بررسی و نظارت مستمر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی به منظور شناخت نارسایی ها و پیشنهاد طرح های مناسب برای ارتقا کمی و کیفی وظایف
 • انجام وظایف مرتبط با راه اندازی و بهره برداری از تجهیزات و تاسیسات جدید براساس آیین نامه های مربوطه
 • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایمنی توسط پرسنل تحت سرپرستی
 • تلاش در جهت استقرار و ارتقاء نظام های مدیریت و استراتژیک شرکت
 • انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : مهندس دشتی

تلفن مستقیم :