تاریخ آخرین ویرایش: ۰۴ / ۰۲ /۱۴۰۰

معاونت بهره برداری

حفظ پایایی شبکه با مدیریت:

  • بهره برداری ، سرویس و تعمیر ونگهداری شبکه موجود
  • اصلاح و بهینه سازی تاسیسات و تجهیزات موجود شبکه
  • بهره برداری بهینه از تاسیسات و تجهیزات موجود و کاهش تلفات شبکه
  • پایش ، نظارت و کنترل مستمر شبکه
  • انجام مطالعات ، محاسبات ، بررسی حوادث شبکه و بروز نگهداری سیستمهای حفاظت و کنترل برابر دستورالعملها و نظامنامه های موجود

نام و نام خانوادگی معاون : علی محمد فتح آبادی

 مدرک: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم :۳۸۲۳۳۴۰۰

ایمیل : @yrec.co.ir