تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر فنی برآورد بار و GIS

شرح وظایف
۱- پیش‌بینی نیاز مصرف برق شبکه درافق زمانی یکساله
۲- تهیه گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی موردنیاز شرکت در افق زمانی ده ساله
۳- برنامه‌ریزی توسعه سیستم‌های انتقال و فوق توزیع در افق زمانی یکساله
۴- اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های طرح انتقال با بودجه مورد نیاز هر ساله پروژه‌ها
۵- برنامه‌ریزی توسعه سیستم‌های تولید و انتقال و فوق توزیع در افق زمانی ده ساله
۶- دریافت مصوبه پروژه‌های پیشنهادی از توانیر و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط جهت اجرا
۷- استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته مطالعات سیستم PSSE و Digsilent
اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر: اکبر مهرابی

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی برق
تلفن مستقیم : ۳۱۸۵۳۵۳۳

ایمیل : system.group@yrec.co.ir