تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر خدمات مشترکین

شرح وظایف

•  برنامه ریزی و تلاش در جهت بازاریابی و فروش انشعاب به متقاضیان فوق توزیع و انتقال
• برنامه ریزی جهت ارتقاء سیستم قرائت  لوازم اندازه گیری  مشترکان
• تدوین و اجرای برنامه بازرسی و کنترل  کنتورهای مشترکان
• عملیاتی نمودن سیستم جامع خدمات مشترکان و ارائه  راهکارهای موثر جهت ارتقاء آن
•  ایجاد تعامل موثر  بین شرکت ، متقاضیان و مشترکان
• برنامه ریزی جلب مشارکت صنایع در کاهش پیک
• نظارت بر نحوه مصرف مشترکان صنعتی و انطباق آن با استانداردهای الگوی مصرف
• پیگیری جهت عملیاتی نمودن سهم شرکت در پیک شبکه و تهیه گزارشات مرتبط
• نظارت و پیگیری ممیزی انرژی صنایع
• برنامه ریزی جهت آگاهی سازی مشترکان صنعتی تحت پوشش به منظور اصلاح الگوی مصرف  برق
• برنامه ریزی و پیگیری  وصول مطالبات حاصل از فروش انشعاب و انرژی
• بکارگیری فناوری اطلاعات و ارئه راهکارهای عملی جهت فروش انرژی و وصول مطالبات
اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : مصطفی معصومی

تلفن مستقیم : ۳۸۲۵۳۱۶۷