1

دفتر حقوقی

شرح وظایف

– نظارت برتهيه وتنظيم‏ گزارش‏‏هاي حقوقي،گردش كارپرونده هاوتهيه لوايح ومستندات كاركنان دفتر حقوقي وهرگونه كارشناسي دادگستري براموال درقراردادهاو دردعاوي مطروحه ديگران عليه شركت ياشركت عليه ديگران درمراجع قضايي ،اداري وامثالهم

– نظارت برتهيه پيش نويس قراردادهاي شركت و اظهارنظرحقوقي درصورت استعلام درمورد آنها

– بررسي نهايي اظهارنظرحقوقي كارشناسان،مشاوران نسبت به قبول تعهدات،عقدقراردادهاواستعلامات حقوقي،دعاوي وشكايات

– نظارت برتهيه ،تنظيم و تمديد قرارداد‏هاي حقوقي( اجاره، موقوفات و …) شركت در مواقع ارجاع

– نظارت وپيگيري تصرف وتملك اراضي براي اجراي طرحهاي عمومي وعمراني شركت

– پاسخگويي به شكايات واستعلام هاي حقوقي اشخاص حقيقي وحقوقي حسب ارجاع

–  تحقيق و رسيدگي درمورد تجاوز به‏اراضي ، حريم هاوحقوق شركت وارجاع به مراجع مربوطه به تشخيص شركت

– نظارت وكنترل حضور،نحوه دفاع وپيگيري كارشناسان ،وكلا ومشاوران حقوقي درمراجع قضايي،اداري وانتظامي براي دفاع ازحقوق شركت

– نظارت براجراي آئين نامه مستندسازي اموال غيرمنقول شركت

– حمايت قضايي ازكاركنان شركت طبق قانون مربوطه

– نظارت براجراي دستورالعمل ساماندهي پرونده هاي حقوقي شركت

– شركت دركميته ها، كميسيون‌ها، سمينارها و جلسات حسب نياز وارجاع

– نظارت برتهيه وتنظيم گزارشهاي دوره اي كاركنان دفتر حقوقي ومشاوران وبررسي وتجزيه وتحليل عملكردحقوقي آنها واعمال در ارزيابي وتمهيدات

– نظارت بر عملكرد پرسنل تحت سرپرستي وانعكاس درارزيابي

  • تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي و استراتژيك شركت

– انجام وظايف محوله و ساير وظايف مرتبط شغلي طبق دستور مقام مافوق وارائه گزارش از ابعاد گوناگون

 

 

 

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : حمید زارع

تلفن مستقیم : 31853585