تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر حقوقی

شرح وظایف

– نظارت برتهیه وتنظیم‏ گزارش‏‏های حقوقی،گردش کارپرونده هاوتهیه لوایح ومستندات کارکنان دفتر حقوقی وهرگونه کارشناسی دادگستری براموال درقراردادهاو دردعاوی مطروحه دیگران علیه شرکت یاشرکت علیه دیگران درمراجع قضایی ،اداری وامثالهم

– نظارت برتهیه پیش نویس قراردادهای شرکت و اظهارنظرحقوقی درصورت استعلام درمورد آنها

– بررسی نهایی اظهارنظرحقوقی کارشناسان،مشاوران نسبت به قبول تعهدات،عقدقراردادهاواستعلامات حقوقی،دعاوی وشکایات

– نظارت برتهیه ،تنظیم و تمدید قرارداد‏های حقوقی( اجاره، موقوفات و …) شرکت در مواقع ارجاع

– نظارت وپیگیری تصرف وتملک اراضی برای اجرای طرحهای عمومی وعمرانی شرکت

– پاسخگویی به شکایات واستعلام های حقوقی اشخاص حقیقی وحقوقی حسب ارجاع

–  تحقیق و رسیدگی درمورد تجاوز به‏اراضی ، حریم هاوحقوق شرکت وارجاع به مراجع مربوطه به تشخیص شرکت

– نظارت وکنترل حضور،نحوه دفاع وپیگیری کارشناسان ،وکلا ومشاوران حقوقی درمراجع قضایی،اداری وانتظامی برای دفاع ازحقوق شرکت

– نظارت براجرای آئین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول شرکت

– حمایت قضایی ازکارکنان شرکت طبق قانون مربوطه

– نظارت براجرای دستورالعمل ساماندهی پرونده های حقوقی شرکت

– شرکت درکمیته ها، کمیسیون‌ها، سمینارها و جلسات حسب نیاز وارجاع

– نظارت برتهیه وتنظیم گزارشهای دوره ای کارکنان دفتر حقوقی ومشاوران وبررسی وتجزیه وتحلیل عملکردحقوقی آنها واعمال در ارزیابی وتمهیدات

– نظارت بر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی وانعکاس درارزیابی

  • تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

– انجام وظایف محوله و سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق وارائه گزارش از ابعاد گوناگون

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : حمید زارع

تلفن مستقیم : ۳۱۸۵۳۵۸۵