تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

شرح وظایف
اشاعه فرهنگ پژوهش و مشارکت در تدوین و بکارگیری استاندارد
– شناسایی و اخذ مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل  شرکت
– بررسی اولیه پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی و انجام کارهای دبیرخانه ای تحقیقات
– عقد قراردادهای تحقیقاتی و اجرای آن
– نظارت و کنترل برروند پیشرفت پروژه های تحقیقاتی
– پیگیری بکارگیری نتایج پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته
– شناسایی و معرفی استانداردهای صنعت برق
– نظارت عالیه بر کیفیت تجهیزات برقی شرکت
– حمایت فعالیت های علمی و پژوهشی کارکنان شرکت
اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر: محمد زارعشاهی

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی برق
تلفن مستقیم :۰۳۵۳۵۲۸۲۲۱۵

ایمیل : research_yrec@outlook.com