شرح وظایف واحدها

دفتر هیئت مدیره
 • ابلاغ قوانين ،مصوبات ،آئين نامه ها ،بخش نامه ها ودستورالعملها
 • رسيدگي مستمربرامور مربوط به حسابرسي داخلي
 • تشكيل جلسات هيئت مديره شركت وابلاغ مصوبات و پيگيري آنها
 • بررسي درخواستها وگزارشهاي ارسالي به هيئت مديره وتطبيق مدارك ومستندات با مقررات ودستورالعمل هاي جاري
 • انجام هماهنگي هاي لازم بين واحدهاي سازمان درموردمسائل مالي،حقوقي وفني براساس دستورمديرعامل
- دفتر حراست وامور محرمانه
 • اجراي سياستها وخط مشي هاي حفاظتي ابلاغي از دفترمركزي حراست وزارت نيرو وشركت توانير
 • حفظ امنيت پرسنل شركت درزمينه هاي مرتبط با حفاظت پرسنلي
 • حفاظت ازاموال ،تجهيزات ،تاسيسات وساير موارد مرتبط با حفاظت فيزيكي
 • حفظ امنيت دارائيهاي شركت درزمينه فناوري اطلاعات
 • كنترل ورود و خروج پرسنل،ارباب رجوع واموال
 • گزينش وتائيدصلاحيت پرسنل جهت انتصاب به مشاغل حساس وكليدي،اعزام به خارج و...
 • تلاش درجهت افزايش رضايت ارباب رجوع وكاهش شكايات
 • دريافت،صدور،توزيع ،ارسال وپيگيري نامه هاي محرمانه شركت
 • نظارت برنگهداري و حفاظت ازاسناد محرمانه شركت
 • تهيه، نگهداري و نقل وانتقال و مصرف مواد ناريه موردنياز طرحهاي شركت
 • تهيه سلاح، مهمات، لوازم مخابراتي و بي سيم ونظارت برنحوه بهره برداري آنها
 • ارائه مشاوره امنيتي وخدمات اطلاعاتي لازم به مديريت عامل
 • نظارت و همكاري درپياده سازي طرحهاي مديريت بحران وپدافندغيرعامل
 • طراحي ونظارت براجراي سيستم هاي حفاظت هوشمند براي اماكن حساس وغيره
 • نظارت برعملكرد حراست شركت مديريت توليد
 • - دفترحقوقي ورسيدگي به شكايات
 • پيگيري كليه دعاوي عليه شركت ويا شركت عليه ديگران وتهيه وتنظيم لوايح ومستندات ودفاعيات واعتراضات با رعايت صرفه وصلاح شركت وطبق مقررات در مراجع
 • قضايي ،انتظامي ونظامي به وكالت ازشركت ومديرعامل
 • تحقيق ورسيدگي واقدام قانوني در مورد تجاوز به اراضي واموال وحقوق وحريم هاي شركت وديگر حوادث ارجاعي واحدهاي شركت
 • بررسي ،پيگيري وپاسخگويي به شكايات واصله اداري
 • بررسي واظهارنظر حقوقي در تهيه وتنظيم انعقاد قراردادها وديگراستعلامات حقوقي شركت
 • پيگيري واقدام لازم حقوقي در رابطه با كليه موقوفات (اعم ازقراردادها و پرونده ها)
 • اجراي آئين نامه مستندسازي اموال غيرمنقول شركت
 • حمايت قضايي ازكاركنان شركت
 • ارائه گزارشهاي مورد نياز شركت از گردش كار هر پرونده
 • پيگيري ديگرمواردارجاعي وضوابط وسياستهاي ابلاغي ازمافوق درراستاي نيل به اهداف شركت
- دفتر روابط عمومي
 • ايجاد هماهنگي و تقويت روابط بين شركت و ساير سازمانها ، ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و جامعه
 • تحقق خط مشي ها و سياستهاي تبليغاتي وزارت نيرو
 • برقراري ارتباط با رسانه هاي گروهي استاني وغيره
 • مديريت برفرايند اخبار واطلاعات
 • تنظيم وانتشار بولتن ونشريه هاي موردنياز
 • برگزاري نمايشگاهها ،سمينارها ،جشنها و مراسمهاي مختلف
 • تلاش در جهت افزايش رضايت ارباب رجوع و كاهش شكايات
 • اجراي برنامه ها و فعاليتهاي طرح تكريم ارباب رجوع
 • اطلاع رساني داخلي و خارجي شركت در تمامي زمينه ها
 • سنجش نظرمشتريان وذينفعان شركت
 • تقويت ارتباطات درون سازماني
 • اعتلاي فرهنگ كتاب وكتابخواني وتامين نيازهاي شركت
معاونت برنامه ريزي و تحقيقات
 • تدوين وتعيين خط مشي وبرنامه هاي فني شركت
 • تهيه برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت طرحهاي زيربنائي تاسيسات برق در استان
 • بررسي عملكرد پروژه هاي اجرايي و تطبيق آنها با برنامه هاي پيش بيني شده
 • انجام مطالعات و محاسبات مربوط به پخش بار و پايداري سيستم
 • استقرار وتوسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي( GIS )
 • انجام بررسي هاي اقتصادي و فني به منظور كاهش تلفات انرژي برق در كل سيستم
 • تهيه وتدوين بودجه هاي جاري، عمراني وسرمايه گذاريهاي اختصاصي در چارچوب ضوابط و مقررات
 • جمع آوري اطلاعات مالي و اقتصادي، فني و تجزيه وتحليل آنها
 • استقرار طرحهاي ICT در شركت
 • تهيه و تدوين سيستم اطلاعات مديريت MIS))
 • مديريت فعاليتهاي مربوط به فن آوري اطلاعات و ارتباطات اعم از نرم افزاري، سخت افزاري و شبكه هاي كامپيوتري
 • ايجاد زمينه هاي تشويق و ارتقاء محققين شركت
 • ابلاغ مصوبات شوراي تحقيقات به كميته هاي مربوطه وپيگيري آنها وبررسي و ابلاغ اولويتهاي تحقيقاتي
 • بررسي نيازهاي تحقيقاتي حوزه عملكرد شركت وانجام برنامه ريزي جهت رفع اين نيازها
 • ابلاغ استانداردهاي مصوب وزارت نيرو ونظارت بررعايت آنها
 • اجراي صحيح تعرفه ها،آيين نامه ها وبخشنامه هاي مرتبط بامشتركين ومتقاضيان شركت
 • رسيدگي به درخواستها وشكايات مشتركين ومتقاضيان
 • مديريت فروش انرژي،انشعاب وپيگيري وصول درآمد
 • مديريت مصرف انرژي وشناسايي پتانسيل هاي بهينه سازي مصرف
 • نظارت برطرحهاي اجرايي احداث واحدهاي مولد مقياس كوچك
- دفتر برنامه ريزي فني و برآورد بار
 • بررسي و تحليل نيازهاي مصرف برق و پيش بيني روند آينده آن در بخشهاي گوناگون صنعتي، كشاورزي، شهري وروستايي
 • بررسي ميزان افت انرژي در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع و يافتن عوامل موثر بر آن
 • تهيه گزارش برآورد قدرت و انرژي برق موردنياز مراكز مصرف استان
 • تهيه برنامه هاي يك ساله، 5 ساله و بلند مدت طرحهاي انتقال وفوق توزيع
 • برنامه ريزي وتعيين اولويت فني، اقتصادي احداث پستهاو خطوط با توجه به نياز منطقه عملياتي شركت
 • تجزيه وتحليل پخش بار و پايداري سيستم به منظور ارائه پيشنهادهاي لازم واخذ مصوبات مربوطه
 • بررسي وپيش بيني بار در سطح كلان
 • بررسي شرايط فني براي واگذاري برق به متقاضيان بالاي دومگاوات
 • استقراروتوسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
- دفترفناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات
 • مديريت بر سيستمهاي اطلاعاتي وتهيه گزارشهاي آماري ازآنها
 • اخذ بموقع آمار واطلاعات از واحدهاي مختلف شركت جهت تنظيم و تهيه گزارشهاي دوره اي
 • تهيه و تدوين كارنامه سالانه شركت و بولتن آماري وگزارشهاي مربوط به پيشرفت طرحها وفعاليتها
 • تهيه نرم افزارهاي گوناگون و ارائه به ساير واحدها جهت كمك به سيستم رايانه اي آنها
 • ارائه خدمات لازم در جهت افزايش كيفيت استفاده از سيستمهاي سخت افزاري ونرم افزاري در شركت
 • تامين، تخصيص و نصب وراه اندازي تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري فنآوري اطلاعات و ارتباطات واحدهاي مختلف
 • برنامه ريزي و استقرار طرحهاي ICT در شركت
 • نظارت برخريدويا توليدبانكهاي اطلاعاتي مورد نياز
 • مديريت برحفظ امنيت اطلاعات وارتباطات درحوزه فعاليت شركت
- دفتر بودجه
 • تهيه و تنظيم بودجه جاري شركت، هزينه هاي سرمايه اي، عملياتي ، تعميرات نگهداري و پيش بيني نحوه تامين منابع مالي
 • ارسال به موقع بودجه جاري شركت پس از تصويب هيات مديره و موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني به وزارت نيرو
 • تهيه بودجه عمومي واداري واحدهاي شركت با توجه به تخصيص اعتبارات و سياستگذاريهاي مالي شركت
 • تهيه و تنظيم بودجه طرحها و پيگيري براي تصويب آنها
 • بررسي عملكرد طرحها و پروژه هاي اجرايي و تطبيق با موافقتنامه ها
 • انجام بررسيهاي اقتصادي و فني جهت بهينه سازي فعاليتهاي مالي واقتصادي در كل سيستم
 • كنترل بودجه ابلاغ شده به واحدها و انجام اصلاحات لازم در قالب بودجه مصوب
- دفتر تحقيقات وكنترل كيفيت تجهيزات
 • ايجاد وترويج فرهنگ تحقيقات و ساخت داخل
 • تدوين وابلاغ اولويتهاي تحقيقاتي شركت
 • انجام گردش كار پروژه هاي تحقيقاتي
 • بررسي عملكرد طرحها و پروژه هاي اجرايي با برنامه هاي مصوب و ارائه تحليلهاي لازم در اين زمينه
 • تنظيم پروژه هاي تحقيقاتي، انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي بر اساس ضوابط ومقررات
 • تنظيم، پيش بيني وكنترل هزينه هاي مصروفه در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي
 • ابلاغ استانداردهاي وزارت نيرو ونظارت جهت بكارگيري آنها
 • مديريت كنترل كيفيت تجهيزات خريداري شده
- دفترخدمات مشتركين،مديريت مصرف و وصول درآمد
 • اجراي دقيق تعرفه ها وآيين نامه هاي مرتبط بامشتركين ومتقاضيان
 • بررسي قراردادهاي فروش انشعاب،افزايش وكاهش قدرت و...
 • صدور به موقع وصحيح صورتحسابهاي مشتركين
 • ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود روش‏هاي درآمد شركت
 • بررسي روند درآمد ، مقايسه آن با بودجه مصوب و تحليل علل انحراف
 • مديريت مصرف انرژي وشناسايي پتانسيل هاي بهينه سازي مصرف
 • اصلاح الگوي مصرف واجراي طرحهاي مديريت مصرف
 • نظارت برطرحها وفرآيند احداث واحدهاي مولدمقياس كوچك
 • بررسي ومطالعه ويژگيهاي اقتصادي منطقه وراههاي استفاده بهينه از انرژي ( خورشيدي،بادي،زمين گرمايي و.......)
 • بهره ‏برداري ، نگهداري وحفاظت صحيح از تأسيسات انتقال و توليد
 • تهيه ‏و ارائه دستورالعمل‏‏ها و برنامه‏هاي لازم جهت بهره‏برداري از تأسيسات انتقال و توليد
 • برنامه‏ريزي‏ جهت انجام تعميرات انتقال
 • برنامه‏ريزي‏ و انجام تعميرات اساسي تأسيسات نيروگاه‏
 • كنترل برنامه‏‏ زمان‏بندي خاموشي‏هاي موردنياز
 • بررسي‏ حوادث شبكه‏ و نيروگاه‏ ‏ و راهنمايي هاي لازم جهت پيشگيري ازتكرارحوادث مشابه
 • كنترل ونظارت برقراردادهاي خريدبرق BOO
 • كنترل بربهره برداري وتوليدواحدهاي توليدپراكنده
 • هماهنگي با معاونت‏‏ طرح و توسعه به‏منظور تحويل و تحول پست‏ها و خطوط احداث شده آماده بهره‏برداري براساس دستورالعمل هاي مربوطه
 • رعايت كليه قوانين، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملهاي مورد اجرا در امور مالي مربوطه
 • اجراي قوانين و مقررات ايمني وانجام اقدامات مرتبط با كاهش حوادث انساني وكاهش ضايعات ورعايت الزامات، دستورالعملها وآئين نامه هاي مربوطه
 • حفظ وبهبود كيفيت توان انرژي در مقوله هاي شناسايي عيب، كنترل واصلاح آن
 • تهيه، تدوين وپيشنهاد خط مشي هاي لازم درزمينه طرح وتوسعه بخشهاي توليد ،انتقال وفوق توزيع
 • تهيه وتدوين دستورالعملها وآئين نامه هاي مهندسي
 • اجراي طرحهاي مصوب ابلاغي
 • تائيد صلاحيت فني مشاوران،پيمانكاران وهمكاري لازم در انتخاب آنها
 • بررسي اقتصادي طرح ها،تهيه وارائه انواع تحليل هاي لازم در اين زمينه
 • بررسي پيشرفت عمليات اجرايي طرحها وبازبيني مداوم برنامه هاي زمانبندي شده
 • تائيد صورت وضعيت پيمانكاران جهت پرداخت
 • رعايت موازين،اصول ومقررات ايمني وبهداشت كار در طرحهاي مصوب شركت
 • بررسي نظام كنترل ومديريت پروژه طرحها
 • رعايت الزامات كيفيت توان در اجراي طرحها
 • انجام كليه عمليات مربوط به‏ پرداخت‏ها و كنترل هزينه‏ها با بودجه و اعتبارات مصوب
 • ثبت و نگهداري حساب‏ها و تهيه‏ و تنظيم صورت‏هاي مالي
 • تهيه‏ و تأمين كليه كالاهاي موردنياز شركت از منابع داخلي و خارجي طبق ضوابط و مقررات جاري
 • نگهداري كالاها در انبارها و توزيع به‏موقع آنها براساس دستورالعمل‏‏ها و ضوابط حاكم
 • انجام اقدامات لازم براي فروش كالاهاي مازاد براساس قوانين و مقررات جاري
 • انجام اقدامات لازم براي تأمين خدمات عمومي، ارتباطي، تأسيساتي و حمل و نقل و حفظ و نگهداري اموال و تأسيسات مربوط
 • همكاري با معاونت‏‏ طرح و توسعه در تنظيم قراردادها با پيمانكاران و مشاوران
 • همكاري با معاونت برنامه ريزي در تنظيم بودجه شركت
 • همكاري با حسابرسان شركت در تهيه گزارش حسابرسي
 • انجام اقدامات لازم جهت تهيه بيلان انبارهاي شركت
 • برنامه ريزي نيروي انساني جهت تحليل توانمندي نيروي انساني موجود و پيش‏بيني نيازهاي آينده شركت
 • تأمين نيروي انساني مورد نياز شركت براساس قوانين و مقررات
 • برنامه ‏ريزي‏‏هاي خدمتي كاركنان از مرحله ورود به‏ شركت تا زمان بازنشستگي
 • تعيين وتامين نيازهاي آموزشي به منظورتوانمندسازي پرسنل
 • اجراي برنامه هاي آموزشي در جهت توانمندسازي پرسنل
 • سازماندهي نيروي انساني و طراحي ساختارو تشكيلات شركت
 • تهيه،تنظيم ،بازنگري وابلاغ شرح وظايف پستهاي سازماني
 • اجراي طرح‏هاي مصوب طبقه‏بندي مشاغل كارمندي و كارگري در چارچوب دستورالعمل ها‏ و ضوابط و مقررات جاري
 • انجام امور كارگزيني و پرسنلي براساس قوانين و مقررات جاري
 • انجام اقدامات لازم براي اجراي طرح‏هاي بيمه و درمان براساس مصوبات وزارت نيرو
 • تهيه‏ و اجراي طرح‏ها و برنامه‏‏‏هاي رفاهي وانگيزشي
 • اجراي طرحها، مقررات، آئين نامه ها ودستورالعملهاي ايمني
 • طراحي ،استقرار وبازنگري نظام مشاركت وتحول اداري
 • استقرار وبازنگري نظامهاي ارزيابي وخودارزيابي شركت
 • استقرار وبازنگري سيستمهاي بهبودكيفيت وبهره وري در شركت