1

امور دیسپاچینگ

شرح وظایف

– نظارت بر برنامه‌ريزي و انجام مانورهاي شبكه تحت مديريت ديسپاچينگ جهت هرچه پايدارترماندن شبكه

– نظارت بر تنظيم و برنامه‌ريزي فعاليت هاي ديسپاچينگ در چارچوب برنامه‌هاي مصوب شركت

– پيشنهاد و ارائه خط مشي هاي لازم براي بهره برداري از شبكه برق استان ، ديسپاچينگ و سيستمهاي وابسته به آن به مسئولين مربوطه درراستاي آمار اخذ شده و مطالعات صورت گرفته

– نظارت و هماهنگي ارتباط با ديسپاچينگ هاي منطقه اي، ملي، شركت توزيع، صنايع بزرگ  ومصارف عمده جهت اجراي برنامه‌هاي خروجي درخواست شده واحدهاي تعميراتي تا حصول نتيجه نهايي

– نظارت و تائيد نهايي نقشه هاي تك خطي ترسيم شده در امور

– نظارت كلي براجراي مقررات ودستورالعملهاي مصوب در ديسپاچينگ و شبكه تحت پوشش درچارچوب موارد مربوطه

– نظارت برتهيه گزارشها و مطالعات انجام شده درامور ديسپاچينگ و ارائه موارد به واحدها و مسئولين مربوطه

– نظارت برمطالعات جامع شبكه وجمع آوري وبروزرساني اطلاعات مربوطه

– نظارت بربهره برداري ونگهداري ازسيستم هاي مخابراتي پست هاي انتقال وفوق توزيع وسيستم ديسپاچينگ آنلاين

– نظارت برتهيه گزارش حوادث وارائه به واحدهاي مربوطه وارائه راهكارجهت كاهش آنها

– بررسي‏و نظارت مستمر عملكرد پرسنل تحت سرپرستي به‏منظور شناخت نارسايي‏ها و پيشنهاد طرح‏هاي مناسب براي ارتقا كمي و كيفي وظايف

– نظارت براجراي قوانين و مقررات ايمني وانجام اقدامات مرتبط با كاهش حوادث انساني وكاهش ضايعات ورعايت الزامات دستورالعملها وآئين نامه هاي مربوطه 

– تلاش درجهت حفظ وبهبود كيفيت توان انرژي در مقوله هاي شناسايي عيب، كنترل واصلاح آن

– حفظ و بهبود سيستم تضمين كيفيت و استراتژيهاي شركت در چارچوب مستندات تعريف شده مرتبط با فعاليتهاي واحد

– تلاش در جهت استقرار و بهبود نظام خود ارزيابي در شركت

– تلاش در جهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي واستراتژيك شركت

– انجام ساير وظايف مرتبط شغلي طبق دستور مقام مافوق

 

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : سید عباس حسینی

 شماره تماس : 33011303