1

دفتر فنی برآورد بار و GIS

شرح وظایف
1- پیش‌بینی نیاز مصرف برق شبکه درافق زمانی یکساله
2- تهیه گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی موردنیاز شرکت در افق زمانی ده ساله
3- برنامه‌ریزی توسعه سیستم‌های انتقال و فوق توزیع در افق زمانی یکساله
4- اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های طرح انتقال با بودجه مورد نیاز هر ساله پروژه‌ها
5- برنامه‌ریزی توسعه سیستم‌های تولید و انتقال و فوق توزیع در افق زمانی ده ساله
6- دریافت مصوبه پروژه‌های پیشنهادی از توانیر و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط جهت اجرا
7- استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته مطالعات سیستم PSSE و Digsilent
اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر: اکبر مهرابی

 مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی برق
تلفن مستقیم : 31853533

ایمیل : system.group@yrec.co.ir