تاریخ آخرین ویرایش: ۰۵ / ۰۲ /۱۴۰۰

مجری طرح پژوهش های خورشیدی

 توسعه وترویج عملی فرهنگ تحقیقات کاربردی

– توسعه وهمکاری پژوهشی با دانشگاهها ونهادهای پژوهشی

– نظارت بر انجام پروژه های پژوهشی مرکز

– نظارت بر تهیه وتدوین پروژه های تحقیقاتی

– اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های پژوهشی انرژی خورشیدی

– طراحی، برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی وتوانمندسازی در زمینه انجام فعالیت های پژوهشی انرژی خورشیدی

– برنامه ریزی وراهبری تحقیقات وپیشبرد فعالیتهای تحقیقاتی در جهت رفع نیازهای پژوهشی

– تنظیم، پیش بینی وکنترل هزینه های مصروفه در اجرای پروژه های تحقیقاتی

– تلاش درجهت استقرار و ارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

– انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مقام مافوق

نام و نام خانوادگی مجری : مهندس امیر شریف یزدی

تلفن مستقیم : ۳۵۲۸۲۲۱۷

۳۵۲۸۲۲۱۷

۳۵۲۸۲۲۱۷

۳۵۲۸۲۲۱۷