1

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

شرح وظایف

– نظارت برتعيين وتدوين خط مشي و برنامه هاي فني شركت

– نظارت برتهيه برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت طرحهاي زيربنائي تاسيسات برق در محدوده استان

– نظارت برپيش بيني وبرنامه ريزي شبكه توليد ،انتقال وفوق توزيع و تجهيزات مرتبط باآن درحوزه تحت پوشش شركت

– نظارت برجمع آوري اطلاعات آماري، فني و تجزيه وتحليل آنها جهت ارائه به مديريت

– نظارت برانجام بررسي هاي اقتصادي و فني به منظوركاهش تلفات انرژي برق دركل سيستم وارائه راه حلهاي مناسب به واحدهاي ذيربط

– ايجاد زمينه هاي مناسب جهت برقراري ارتباط شركت وصنعت برق با مراكزعلمي، پژوهشي و پژوهشگران

– ايجاد زمينه هاي تشويق و ارتقاء محققين شركت

– نظارت بر پياده سازي ،استقراروتوسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)

– نظارت وهمكاري درتدوين چارچوب وبرنامه طرحGIS شركت در انطباق با سياست هاي كلان شركت توانير

– نظارت و پيگيري در استقرارطرحهاي ICT شركت

– نظارت درتهيه و تدوين سيستم اطلاعات مديريت MIS))

– نظارت برحسن انجام كار، تعميرونگهداري سيستمهاي اتوماسيون

– نظارت و انجام مطالعات و محاسبات مربوط به پخش بارو پايداري سيستم

– نظارت بر تهيه وتدوين بودجه هاي جاري، عمراني درچارچوب ضوابط و مقررات

– ابلاغ بودجه مصوب واجرايي به واحد هاي ذيربط وكنترل عملكردآن

– ابلاغ استانداردهاي مصوب وزارت نيرو ونظارت بررعايت آنها

– نظارت بربررسي هاي اقتصادي وفني مربوط به نيروگاههاي BOO وانجام هماهنگي هاي لازم در اين زمينه

– نظارت وكنترل بر اجراي صحيح تعرفه ها ،آيين نامه ها وبخشنامه هاي مرتبط بامتقاضيان ومشتركين شركت

– نظارت برطرحهاي اجرايي احداث واحدهاي مولد مقياس كوچك

– تأئيددرخواست صدورياتمديد موافقتنامه احداث مولد مقياس كوچك

– نظارت وپاسخگويي به درخواست ها وشكايات مشتركين ومتقاضيان

– بررسي ونظارت برفروش انرژي ،انشعاب وپيگيري وصول مطالبات

– نظارت برچگونگي مديريت مصرف وشناخت پتانسيل هاي بهينه سازي مشتركين ومتقاضيان

– نظارت برعملكرد واحدهاي تحت سرپرستي

– تلاش درجهت استقرار و ارتقاء نظام هاي مديريتي و استراتژيك شركت

– انجام سايروظايف مرتبط شغلي طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی معاون : احمد کردستانی

مدرک: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم : ۳۸۲۵۲۵۱۳

ایمیل : kordestania@yrec.co.ir