1

امور مالی و ذیحسابی

شرح وظایف

 • – نظارت ورعايت كليه قوانين، مقررات، بخش‌نامه ‌ها و دستورالعمل‌هاي قانوني ابلاغي به امور مالي

  – نظارت بر تهيه وبازنگري آيين نامه هاي مالي براساس آيين نامه هاي ابلاغي (معاملات، اموال،نحوه ثبت حسابها ، وام و….)

  – كنترل وپايش هزينه ‌ها و درآمد شركت با بودجه اعتبارات مصوب

  – نظارت‎‎بر انجام كليه عمليات مربوط به‏ هزينه ‌ها و ساير منابع با رعايت قوانين و مقررات جاري

  – تأييد و امضاء كليه اسناد مالي شركت ضمن رعايت مقررات مربوطه

  – امضاء صورت‌حسابهاي مالي و بررسي قراردادها از نظر انطباق با اصول و موازين مالي و مستند بودن به‏ امضاء‌ هاي مجاز

  – كنترل و نظارت بر كليه حسابهاي دارائي، بدهي و سرمايه‌اي شركت

  –  مسئوليت ونظارت برتهيه و تنظيم ترازنامه و صورت سود و زيان سالانه كليه صورتهاي مالي شركت

  – تلاش وهمكاري درجهت جذب اعتبارات جاري وسرمايه اي شركت

  – راهنمايي و ايجاد هماهنگي بين واحد‌هاي تابعه به‌منظور سرعت بخشيدن در امر تنظيم، صدور و ثبت اسناد و كنترل آنها

  – نظارت بر تحويل و تحول اموال و تأسيسات شركت

  – همكاري باحسابرسان داخلي وخارجي ونهادهاي نظارتي به‌منظور اجراي صحيح مقررات و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي جاري

  – پيشنهاد در روشها ، خط‌مشي و هماهنگ ساختن عمليات مالي شركت ودرصورت نيازاصلاح ساختارعملياتي واجرايي امورمالي

  – بررسي روشهاو فرآيندهاي نوين مالي وتلاش درراه روان سازي آنهاجهت سرعت بخشي به قسمتي ازوظايف مالي كه سرعت عمل دراجراي آنهالازم مي باشد.

  – ايجاددسترسي پرسنل به اطلاعات وقوانين موجودوجديدكشورازطريق آموزش،شركت درهمايشهاو….

  – همكاري لازم باساير مديران و معاونت‌هاي شركت به ويژه درپاسخگويي به سازمان هاي دارايي،بيمه،ديوان محاسبات ،بازرسي ،شهرداري و….

  – همكاري در تنظيم بودجه سالانه شركت

  – نظارت بر فرآيند ثبت ونگهداري ضمانت نامه هاي بانكي ،حسابها واسناد براساس آئين نامه هاي ابلاغي

  – پيگيري تأمين منابع مالي براساس بودجه شركت وموافقتنامه هاي مبادله شده باشركت توانير به منظورتأمين نقدينگي شركت

  – ارائه گزارشهاي مالي (بودجه اي ،نقدينگي،دارايي ها،وضعيت پيمانكاران،ماليه وبدهي)به مقامات مافوق جهت اتخاذ تصميم

  – حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف كاركنان از طريق اعمال نظارت مستقيم بر كار آنها

  – تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي و استراتژيك شركت

  – انجام ساير وظايف مرتبط شغلي طبق دستور مقام مافوق

   

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی  : سید علی اکبر امامی

ایمیل : mali{at}yrec.co.ir

تلفن مستقیم :۳۸۲۴۵۲۱۶

ایمیل : mali@yrec.co.ir