1

دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

شرح وظایف

تدوين برنامه استراتژيك نيروي انساني شركت براساس خط مشي واهداف كلي شركت

– نظارت برپيش بيني نيازهاي نيروي انساني آينده درچارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب شركت

– ارائه طرحهاي تأمين نيروي انساني به منظور تأمين نيازهاي حال وآينده شركت

– نظارت برفرآيندجذب وبكارگيري نيروي انساني براساس دستورالعمل هاوآيين نامه ها

– نظارت بر انجام امورتشريفات استخدام و تهيه پيش نويس قراردادهاي مربوطه

– نظارت برفرآيند نقل وانتقال كاركنان واخذمجوزهاي مربوطه

– نظارت بر تهيه وتنظيم آمار و اطلاعات پرسنلي وتحليلهاي موردنياز وارائه به مراجع مرتبط

– نظارت برتدوين طرحهاي مناسب براي آموزش نيروي انساني شركت از استخدام تا بازنشستگي

– نظارت بربررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان وسازمان وبرنامه ريزي به منظوررفع خلأ هاي آموزشي

– نظارت برتهيه تقويم دوره هاي آموزشي سازمان در اواخر هر سال به منظور نظام مند نمودن برنامه هاي آموزشي

– نظارت براجراي دقيق برنامه هاي آموزشي طراحي شده و اتخاذ تدابير لازم براي حصول اطمينان از كيفيت اجراي برنامه ها

– نظارت برطراحي و اجراي مكانيزمهاي بازخورد به منظور اصلاح برنامه هاي آموزشي تدوين شده

– نظارت برمعرفي واعزام افراد به مراكز آموزشي ،همايشها وسمينارهاجهت شركت در دوره هاي مورد نياز

– بررسي و تائيد گزارشهاي تهيه شده مورد نياز در زمينه آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

– نظارت برپيگيري جهت اخذ گواهينامه هاي آموزشي پرسنل ازمؤسسه هاي ذيربط

– نظارت وكنترل برفرآيندمعادلسازي دوره هاي نظام جامع آموزش كاركنان

– نظارت برفرايندبرگزاري آزمون ارتقاء شغلي پرسنل جهت ارتقاء به پستهاي كارشناسي

– نظارت برفرآيند پذيرش وبكارگيري كارآموز از دانشگاهها

– نظارت برثبت وبروزرساني سوابق آموزشي پرسنل

– كنترل و بررسي صورت وضعيتهاي آموزش ،سمينارهاو….

– تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي واستراتژيك شركت

– نظارت بر عملكرد پرسنل تحت سرپرستي

– انجام ساير وظايف مرتبط شغلي طبق دستور مقام مافوق

 

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : حمیدرضا سرداری

تلفن مستقیم : 31853485