تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

افتخارات سال ۱۳۹۷

image_pdfimage_print

• کسب رتبه اول در توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور
• ارتقاء شاخص پایایی و امنیت شبکه
• دستیابی به رتبه برتر استانی در شاخص حمایت از حقوق مصرفکنندگان
• دستیابی به رتبه برتر در استقرار موثر و بهینه مهندسی ارزش در سازمان
• دستیابی به رتبه برتر استانی در شاخصهای اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال۹۶
• دستیابی به جایگاه برتر استانی در صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی