تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

پروژه ها

image_pdfimage_print

پروژه های انجام شده:

  • تهیه سامانه استعلام حریم
  • به روزرسانی پایگاه داده GIS صنعت برق یزد مطابق با استاندارد نسخه ۴ توانیر
  • برداشت تصاویر GEOTIF از پستهای برق منطقه ای یزد با استفاده از پهباد و بارگذاری در GIS
  • GIS Ready کردن تمام تجهیزات پستها با استفاده از تصاویر GEOTIF
  • انجام صحت سنجی اطلاعات توصیفی پستها در قرارداد PM معاونت بهره برداری
  • تهیه نقشه شبکه موجود و آینده
  • تهیه روش اجرایی به روزرسانی GIS در شرکت برق منطقه ای

پروژه های در دست اقدام:

  • تهیۀ نرم افزار بومی شرکت برق منطقه ای یزد با شرکت سافا
  • انجام صحت سنجی اطلاعات توصیفی خط در قرارداد PM معاونت بهره برداری
  • نظارت بر تهیۀ نرم افزار و صحت سنجی و تکمیل اطلاعات GIS با شرکت ادساب