1

ارتباط با مدیران

مدیرعامل


مدیر عامل

معاونت ها


معاون برنامه ریزی و تحقیقات


طرح و توسعه


معاون بهره برداری


معاون منابع انسانی


معاون مالی و پشتیبانی


معاون هماهنگی

دفاتر مستقل


مدير دفتر هيات مديره و مدير عامل


مدیر دفتر حراست و امور محرمانه


مدیر دفتر روابط عمومی


مدير دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

معاونت برنامه ریزی و تحیقات


دفتر فناوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات


دفتر خدمات مشترکین و متقاضیان


مديردفتر برنامه ريزي فني وبرآورد بار


دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجیهزات


دفتر بودجه

معاونت طرح و توسعه


مدیر دفتر مهندسی طرح ها


مجری خط


مجری طرح تولید پراکنده


مجري طرح ساختمان


مجري طرح پژوهشهاي خورشيدي

معاونت بهره برداری


امور انتقال نیرو


دفتر فنی انتقال


امور ديسپاچينگ ومخابرات


مديردفتر فني نظارت برتوليد

معاونت منابع انسانی


مدیر دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش


مدیر امور کارکنان و رفاه


دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

معاونت مالی و پشتیانی


امورتدارکات وقراردادها


امور مالی و ذیحسابی


اداره نظارت بر خدمات